Dvorec Jeruzalem zadnjih nekaj mesec sameva. Občina Ljutomer je zato na spletni strani objavila objavila javni razpis, v katerem dvorec oddaja v najem.

Dvorec Jeruzalem je v zadnjih letih večkrat sameval. V letu 2021 je sicer dobil najemnika za obdobje petih let, a je bila pogodba s slednjim predčasno prekinjena. 

Dvorec je tudi sedaj že več mesecev brez najemnika

Občina Ljutomer je zato na spletni strani objavila javni razpis, v katerem oddaja poslovne prostore turističnega objekta Dvorec Jeruzalem v najem. 

Ponudbena cena v višini 3600 evrov mesečno

Predmet oddaje v najem so: 

  • opremljeni poslovni prostori Turističnega objekta Dvorca Jeruzalem v velikosti 1059,1 kvadratnih metrov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, 
  • del poslovnega prostora (kletni prostori s kurilnico) v velikosti 15,90 kvadratnih metrov. 

Turistični objekt Dvorec Jeruzalem je na podlagi zakona o varstvu kulturne dediščine in odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Ljutomer opredeljen kot nepremični (etnološki) spomenik

Ponudbena cena oziroma najemnina tega javnega zbiranja znaša 3600 evrov mesečno brez davka na dodano vrednost. 

Oddaja prostorov za nedoločen čas 

Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi stroške obratovanja, in sicer električno energijo, komunalne storitve, vodo, ogrevanje, stroške telekomunikacij, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške rednega vzdrževanja, stroške zavarovanja svoje dejavnosti in druge morebitne stroške obratovanja. 

Najemnik si mora v primeru kakršnih koli vlaganj v nepremičnino pridobiti predhodno pisno soglasje lastnika in skleniti pisni dogovor o namenu vlaganja, načinu in višini nadomestitve vrednosti vlaganj. 

Prostori, ki so predmet prodaje, se oddajajo v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom šestih mesecev. 

Najemni prostori se lahko s pisnim soglasjem najemodajalca oddajo tudi v podnajem, če oddaja traja krajše časovno obdobje oziroma je v manjšem obsegu. 

Kakšni so posebni pogoji najema? 

Poslovni prostori, ki so predmet najema, so namenjeni izvajanju gostinske, nastanitvene, turistične in kongresne dejavnosti ter organizaciji dogodkov. 

Bodoči najemnik mora vzpostaviti kategorizacijo nastanitvenega objekta po kategorizaciji v rangu 4* in se kot kakovosten in dober gospodar truditi obdržati ta rang ter s svojimi storitvami skrbeti za ugled Dvorca Jeruzalem (slediti viziji za razvoj turizma na tej destinaciji). 

Najemnik bo prav tako dolžan turistom brezplačno nuditi informacije in zbirati podatke za potrebe informiranja obiskovalcev. 

Ponudbe je treba oddati do najpozneje 22. februarja 

Ponudbo lahko oddajo samostojni podjetniki, posamezniki ali pravne osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. 

Pri oddaji ponudbe je potrebno plačati tudi varščino v višini deset odstotkov od letne najemine, ki v tem primeru znaša 4320 evrov

V ponudbo je treba vključiti: 

podatke o ponudniku, potrdilo o državljanstvu, izpis iz AJPES, ponujeno najemnino, potrdilo, da ponudnik nima blokiranega računa, da ni v postopkih insolventnosti, potrdilo o plačani varščini, izjavo o sprejemanju pogojev, natančen opis dejavnosti, ki bodo potekale v najetih prostorih ter program/vizijo upravljanja dvorca. 

Sre, 19.6.2024
Inovativni sistemi omogočajo naravno osvetlitev tudi v prostorih brez oken. Z njimi lahko učinkovito razsvetlite temne kotičke vašega doma ali delovnega prostora.

Pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami je treba po pošti odposlati do najpozneje 22. februarja, do 10. ure, na naslov občine Ljutomer. 

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 22. februarja, ob 13. uri v sejni sobi občine Ljutomer. 

Vse potrebne informacije o razpisu in zahtevanih obrazcih najdete na povezavah. 

Komentarji (1)

Lukčev Mesec (ni preverjeno)

Hmmmm, Prleki majo večna probleme s tem dvorcem.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Očitno jim pri vinu ne štima in tudi pri vodi ne.

Dvorec, JPP, ...

Bougi ste.

Starejše novice