V vodstvu Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci so se odzvali na poročilo računskega sodišča, ki je Ceropu in občinam ustanoviteljicam podalo negativno mnenje po izvedeni reviziji poslovanja podjetja v obdobju 2015 - 2018.

Direktor Ceropa Franc Cipot v komentarju na poročilo računskega sodišča, ki je javnemu podjetju in pomurskim občinam ustanoviteljicam izreklo negativno mnenje, podaja dejstva, ki bi jih po njegovem mnenju računsko sodišče v reviziji moralo upoštevati, pa jih ni.

Računsko sodišče naj ne bi upoštevalo njihovih pojasnil

Kot pravi, računsko sodišče ni upoštevalo pojasnila in argumentacije, ki so jih podali sami in tudi občine, "pa čeprav so bile podkrepljene z mnenji priznanih strokovnjakov Inštituta za javno upravi pri Pravni fakulteti v Ljubljani". 

"Za mene kot direktorja podjetja in vse zaposlene na podjetju je izjemno pomembno, da ni nikjer v poročilu zaznati nobenih osebnih koristi kogarkoli in tudi nobenih oškodovanj podjetja! To bi rad še posebej izpostavil zato, ker bi nekateri na vsak način želeli prikazati obratno," poudarja Cipot. 

Vidiki, ki jih je računsko sodišče spregledalo

Cipot navaja, da bi računsko sodišče pri presoji poslovanja javnega podjetja Cerop moralo gledati širše in upoštevati več vidikov. Med drugim dejstvo, da se je v desetih letih količina odloženih odpadkov zmanjšala za 80 odstotkov, hkrati pa povečal delež recikliranja odpadkov.

Ob tem mora Cerop za optimalno izrabo vseh kapacitet, ki jih ima s podnajemno pogodbo, izvajati poleg gospodarske javne službe tudi storitve posebne dejavnosti, to je sortiranje komunalne embalaže in obdelavo bio odpadkov, saj le na ta način prenaša del stroškov najemnine za infrastrukturo na te posebne dejavnosti.

"Takšen pristop omogoča nižje cene javnih storitev, ki so ves čas delovanja Ceropa med najnižjimi v Sloveniji," pravi direktor. 

Kot pomembna dejstva Cipot še izpostavlja:

  • reševanje problema odpadnega blata ob bistveno manjših stroških
  • povečanje vrednosti podjetja v desetih letih za 26-krat in hkrati povečanje vrednosti naložb vseh občin,
  • doprinos k socialni sliki Prekmurja: iz 35 predvidenih zaposlitev na še dodatnih 60 delovnih mest, povsod plače višje od minimalne
  • učinkovito zagotavljanje prevzemnika frakcij odpadkov, ki so namenjeni v tuje sežigalnice
  • zaprtje odlagališča Dolga vas 
  • sanacija odlagališča v Puconcih, 
  • pomemben člen pri izgradnji prve in druge faze RCEROP (Zeleni rudnik Pomurja), ki je danes v ponos širši regiji

Poleg tega ima pa še Cerop raziskovalno skupino, tako Cipot, kjer se kujejo nove ideje pri nadgradnji ravnanja z odpadki, del tega pa je tudi center prenove in ponovne uporabe.

Ob tem prvi mož Ceropa izpostavlja, da je takšen razvoj z vidika presoje države sicer prepovedan za javno podjetje, a je danes to strategija evropskega zelenega programa. "Zgleda, da smo bili pred časom," zaključi. 

Znani pravnik Rajko Pirnat je direktor Inštituta za javno upravo, ki je pripravil mnenje za Cerop. (FOTO:BOBO)

Ohranjali čim nižje cene javnih storitev

Cipot ugotavlja, da se prvi del negativnega mnenja računskega sodišča nanaša na (ne)usklajenost dokumentov, predvsem elaboratov z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, kar pa naj bi bilo s sprejetim elaboratom za leto 2020 že v glavnem dopolnjeno.

Zaradi pripomb na pripravo elaborata v KS Puconci in Vaneči, pa bo predlagan Občini Puconci v obravnavo naslednji mesec, še pravi direktor Ceropa. Glede sprememb pri delitvi stroškov, zatrjuje Cipot, da so zmeraj ohranjali cene javnih storitev čim nižje, potrjeval jih je pa Svet ustanoviteljic, ki je pristojen za sprejem letnih poročil, Skupščina podjetja pa je pristojna za plan. 

Pravno mnenje za dobrih osem tisočakov

Za negativno mnenje računskega sodišča, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja gospodarske odvisnosti Ceropa od občin ustanoviteljic ter na črno piko revizorjev računskega sodišča zaradi financiranja Mensane, ki jo računsko sodišče opredeljuje kot ekonomsko neupravičeno investicijo, z dobičkom, ki bi po presoji revizorjev moral biti uporabljen za nižanje cen, pa je Cipot celo naročil pravno mnenje Inštituta za javno upravo (IJU).

Gre za zavod v lasti ljubljanske pravne fakultete, ki posluje predvsem s subjekti javnega prava, njegovi naročniki so tako ministrstva, občine, agencije in drugi, vodi ga pa priznani pravnik Rajko Pirnat.

Kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov, je Cerop 21.7.2020 IJU plačal 8.235 evrov za izvedene storitve. Glede na to, da je pravno mnenje datirano na 27.7.2020, je moč sklepati, da gre v tem primeru ravno za plačilo navedene storitve.

VIR: ERAR

Ali računsko sodišče ni pravilno 'tolmačilo' predpisov?

IJU v pravnem mnenju pripravljenem za Cerop na 14-ih straneh kaže drugačno razumevanje zakonodaje od računskega sodišča. Na inštitutu tako ugotavljajo, da bi pri ugotavljanju gospodarske odvisnosti Ceropa od občin ustanoviteljic morali revizorji presojati vsak prihodek posebej

Poleg tega pa, da Cerop za občine opravlja tudi druge storitve obdelave in odlaganja odpadkov in ne zgolj v okviru gospodarske javne službe, kar da jasno kaže "celotna ureditev zgraditve Cero Puconci, ustanovitve Javnega podjetja CEOP in oddaje regijskega centra temu javnemu podjetju v podnajem". 

Občine ustanoviteljice so ravnale ustavno in zakonsko pravilno

Glede razporejanja in delitve dobička, ki ga Cerop po mnenju sodišča ne bi smel uporabiti za investicijo v Mensano, pa piše v pravnem mnenju, da pri tej ugotovitvi računsko sodišče ni upoštevalo zakonsko in ustavno skladne razlage Uredbe o metodologiji. Računsko sodišče je tako sodeč po pravnem mnenju IJU narobe tolmačilo pravo, da bi moral Cerop celoten dobiček iz posebnih storitev uporabiti za nižanje cene gospodarske javne službe. 

"Občine ustanoviteljice kot družbenice Javnega podjetja CEROP so ravnale ustavno in zakonsko pravilno s tem, da so namenile dobiček iz opravljanja posebnih storitev le za pokritje negativne poslovnega rezultata podjetja iz opravljanja gospodarskih javnih služb, ne pa v večjem obsegu," je še navedeno v pravnem mnenju, pod katerim je podpisan Rajko Pirnat. 

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča, ki je najvišji revizijski organ za kontrolo državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji. (FOTO:BOBO)

Nekaj pojasnil Ceropa so vključili

Navedeno pravno mnenje je sicer bilo pripravljeno v času, ko so revidiranci prejeli osnutek revizijskega poročila. Glede na Zakon o računskem sodišču se namreč to zgodi pred izdajo revizijskega poročila, ko imajo revidiranci na razčiščevalnem sestanku možnost izpodbijanja posameznih razkritij in podajo pojasnil. 

V tej fazi lahko računsko sodišče izpodbijano razkritje izloči pred izdajo končnega poročila, če presodi, da je izpodbijanje utemeljeno, lahko pa vključi posamezna pojasnila revidiranca v poročilo. Še pred končanjem postopka pa se izda predlog revizijskega poročila, na katero ima ravno tako revidiranec možnost ugovora, o morebitnem spornem razkritju pa odloča senat računskega sodišča. 

Kot pravi Cipot, so stališče, ki ga je pripravil Inštitut za javno upravo, zagovarjali v prej navedenih postopkih revidiranja, a da ga računsko sodišče ni sprejelo ter da je "vztrajalo pri svojem tolmačenju predpisov". A, vendarle, kot je razvidno iz revizijskega poročila, ki vsebuje več kot 130 strani, je v poročilo vključenih devet pojasnil Javnega podjetja CEROP.

Primer vključenega pojasnila v končno revizijsko poročilo.
Velik kamen spotike v revizijskem poročilu je investicija Ceropa v Mensano. Ali bo katera izmed občin morala odkupiti Medgeneracijsko središče, ki je zraslo na mestu nekdanje Družbene prehrane?

Odprodaja premoženja povezanega z Mensano

Računskemu sodišču zakonodajalec veleva najvišjo pristojnost pri nadzoru javne porabe, akti sodišča pa so dokončni, tako da jih ni mogoče izpodbijati pred sodišči, zato bo tudi Cerop moral sprejeti popravljalne ukrepe, ki so mu bili naloženi. 

Kot navaja direktor bo tako javno podjetje v roku 90 dni, kot veleva zakon, oziroma do 15.2.2021, sklenilo dodatek k pogodbi o podnajemu infrastrukture (po besedah Cipota je to že v izvedbi), pripravilo analizo možnosti odprodaje premoženja povezanega z Mensano (v pripravi in bo predloženo organom podjetja do izteka roka) in pripravilo zahtevane analize, ki se nanašajo na izpolnjevanja pogoja gospodarske odvisnosti od občin ustanoviteljic. Za tovrstne analize pa bodo, kot pravi Cipot, potrebovali podatke od vseh občin ustanoviteljic. 

"Tovrstnih težav gospodarske odvisnosti od občin namreč vsi ostali regijski centri v državi nimajo, pa čeprav izvajajo tako kot CEROP d.o.o. tudi storitve sortiranje komunalne embalaže, ki spada v okvir posebnih dejavnosti,  saj so ta javna podjetja, ki upravljajo regijske centre, hkrati izvajalci vseh treh javnih služb na prispevnem območju," zaključi Cipot.

S spleta

Komentarji (46)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Cerroo (nepreverjen)

Sporočilo. Lahko delate nazakonito če nimate osebnih koristi ali ne oškodujete podjetij.

Vipko
Truplo

Vse kar so počeli ne morem komentirati, kajti zadeva je verjetno tudi malo bolj zapletena, kakor se zdi na prvi pogled.
Vendar izjava Cipota, da je vesel, ker se je ugotovilo, da kljub nepravilnostim ni bilo osebnih koristi, pove marsikaj.
So delali nezakonito namenoma, ali pa ne poznajo zakonov, poslov, niti ni važno. Poročilo računskega sodišča mislim, da nima samo od sebe nekih pravnih posledic, ampak če vse pride na sodišča...? In če se bo tem ljudem sodno dokazalo, da so krivi ne bi smeli ostati na teh položajih!

In reply to by Cerroo (nepreverjen)

bojfrend (nepreverjen)

Drži Rudi Cipot je (prav je mi da tudi Aleksander Jevšek) je oznano Policiji ka se lajko kradne in dela škoda enim v korist drugim IN on kak velki SD biznimaher nede odgovarjal za to.

To ka je delo neposredno škodo VSEM svojim KONČNIM koristnikom storitev. (Nekaj evrof večje položnice v korist CEROP in nato ven na OGRAČEK in MENSANO). To niti za Jevška klenega bivšega policaja, kamoli za Cipota NEJE problematično. Tak se dela.

PS: Tožilci šteri to čitajo zdaj v službi, do pa jako mogli vkraj gledati da pride ovadba. Čegli se zna ka delanje koristi tretjomi je TUJ kaznivo dejanje.

Ali tak je kak je jezeroletno robstvo pod ogri s prekmurcon vidi iz kilometra. Oni nemrejo drugo kak lapci biti... taka idemo dale, ka mo novoga zidali iz skupnij penez?

In reply to by Cerroo (nepreverjen)

mensancek (nepreverjen)

Nehigienicno in nemoralno bi bilo, ce obcina Murska Sobota pusti, da bo Cipot prodajal Mensano!!

Capot (nepreverjen)

Bullshit.

. (nepreverjen)

Se mi zdi da so se začeli spuščati na nižji nivo, da zamenjajo še tu ljudi. Koliko so jih že menjali? Kak to da je do zdaj bilo fse pravilno? Zakoni so odvisni od politike, kdo je na oblasti?

Shsly (nepreverjen)

Kak to da je zdaj bilo vse pravilno? A ti si glavou do zdaj v zemlo držal. Pravi so bilij na oblasti in se nej nič zgodilo. Zapomnite si ka med levimi in desnimi nega neke velke razlike. Edino ka je dobro od njih ka se vsake telko časa oblast menja, ka lejko malo eden drugim pod prste gledajo. Ti si pa mislo ka je tou ameriški film med dobrimi pa slabimi :)

In reply to by . (nepreverjen)

Karl Marx (nepreverjen)

tudi jaz mislim,da je dobro da so kdaj tudi ta desni na oblasti

In reply to by Shsly (nepreverjen)

čikapajo (nepreverjen)

lažeš kot pes

In reply to by Karl Marx (nepreverjen)

. (nepreverjen)

Edino ka do desni v enem letu menjali kot bi levi v 10 letih.

In reply to by Karl Marx (nepreverjen)

Keramichar (nepreverjen)

252 kadrovskih menjav v šarčevi vladi pove vse

In reply to by . (nepreverjen)

ukinimo. rtv p… (nepreverjen)

najbolj dvolicni in nemoralni so aktivisti levicarjev. Zakaj. ker so tiho, ko bi se morali oglasati ali pa samo slepo verjamejo strankarski rtv.
citat vasega klovna. Šarec: Če hočem kot nov človek kaj spreminjati, potem je nujno izvesti kadrovske menjave.

In reply to by . (nepreverjen)

Shshy (nepreverjen)

Evo, že Janša zriktal ka je računsko sodisce takšno mnenje izdalo. Vse je narobe kak je SDS na oblasti pa menjavle direktore. Menjajmo vlado, perle kak se stanje ka smo ga vajeni menja.

Vesellot (nepreverjen)

Predvidevam, da je to sarkazem. Ker vemo.katera kul stranka je vodja računskega.

In reply to by Shshy (nepreverjen)

Shsly (nepreverjen)

A tak. No, te mo pa že nekoga drugoga najšli ka de pozitivno mnenje.

In reply to by Vesellot (nepreverjen)

čikapajo (nepreverjen)

sereš seronja
isti si kot Karl Marx

In reply to by Shshy (nepreverjen)

Shsly (nepreverjen)

Najhujši ste taki ki vidite vse črno - belo in potem očitate volivcem da so ovčke :)

In reply to by čikapajo (nepreverjen)

tv.fake (nepreverjen)

a niso. V vecini. Kdo voli Desus bedaka, ki jim je obljubil 1000 evrov pokojnine je ovca. Ovcje veliko, tudi tisti, ki volijo klovna, ker bi rad bil predsednik potem ko je odstopil. Se najvec ovc je med volivci stranke, ki bi vse nacionalizirala in spremnila v venezuelo.

In reply to by Shsly (nepreverjen)

Karl Marx (nepreverjen)

Najvekši krivec za širjenje okužb so lidge šteri ne skrbijo za lastno ćistoučo. Ne müjvlejo si rok, ne nücajo dezinfekcijskoga sredstva. Da prideš v bauto bi mogo varnostnik razkužiti voziček pa fsakomi razkužiti roke. Zdaj pa si roke malo što razkožuvle, maske se pa rejsan nosijo, samo kakše, zamazane, znankar še iz meseca marca letošnjoga leta. Dajte lidge , ne odavlimo si megle, pa sami sebi povejmo ka sploj ne nosimo zaščite. V domovaj za starejše majo zaposleni skupne malice, isto v špitalaj, fabrikaj, seposedi je enako. Ne delajmo se norca s sebe.

45357 (nepreverjen)

Če ma naš soboški župan JevšZuek kaj dostojanstva de zahteval Cipotov odstop oziroma de ga z ostalimi župani odstavo, glede nato ka se direktorja lekarn šče znebiti zaradi dosta menših nepravilnosti. Mo videli če de se držo istin načel za vse keri ne delajo po črki zakona.

kuntakinte (nepreverjen)

... pa ge tij živeš? ... vej pa Jevzušek pa Cijpot ... sta kak rit pa srakica ... vse tou je iz istoga političnoga gnejzda ... gda de se KPK pa računsko sodišče ... spravilo na pomurski vodovod ... te de šče vrag möu mlade ...

In reply to by 45357 (nepreverjen)

afta he (nepreverjen)

Se pravi da so smeti zlati rudnik, če je uspel v 10. letih vrednost premoženja povečati za 26 krat. Mora dobiti nagrado za podjetnik desetletja ne pa negativno mnenje. Če bi delal po pravilih bi ga moral povečati za 36 krat. Ali ne?

. (nepreverjen)

Zato so takšne položnice, koliko pa je šlo v žepe, ki jih niso mogli ven najti?

In reply to by afta he (nepreverjen)

poloznice.rtv… (nepreverjen)

Šarec: Če hočem kot nov človek kaj spreminjati, potem je nujno izvesti kadrovske menjave

In reply to by . (nepreverjen)

Keramichar (nepreverjen)

Naslov je bombastiče. V glavnon ka se je nej napravila škoda v podjetje....ka pa škoda občana za velko položnico se ne šteje? Majmun cipot....štrik si ftegne

psiln..lo (nepreverjen)

koliko je prejel Pirnat za to kvazi placano po meri pravno mnenje?

prekmurec15 (nepreverjen)

Saj ti piše, dobrih 8 tisočakov...nej slabo za 14 strani vsebine (pravniška telovadba več ali menje, kera ne pije vode). To cerop plačo iz javnih pejnez?

In reply to by psiln..lo (nepreverjen)

afta he (nepreverjen)

Pravno mnenje računskega sodišča pa potemtakem ne drži. Potem to tako zgleda kot da računsko sodišče ne pozna predpisov in sodil kaj je zakonito in kaj nezakonito oz. pravilno in kaj nepravilno.Noben pravnik se ne spozna v računovodenje in revizijske standarde.

In reply to by psiln..lo (nepreverjen)

kuntakinte (nepreverjen)

... gda te gor prišli ka je na stvari ... Parnat pa Vešel te rabote delata v enon samon interesi ... ka se zadejva pod tepih pomete ... zakoj so slovenski pravniki takši kak sou ... zatou ka jih včijo pa ocenjüvlejo primerki Parnat in njemi podobni ...

In reply to by psiln..lo (nepreverjen)

Cezar (nepreverjen)

keteri malo pozna računovodstvo zna ka se vse da skriti, bypass firme, računi za nedokazljive storitve, viskoka plača direktorja,.... zato je bil izveden projekt Mensana ka so se lejko pejnezi potegnoli iz Ceropa. Zanimivo je tudi to ka niti eden javni zavod v soboti do zdaj nej meu državne revizije, pa bi jih mogli. Veze daleč segnejo in vsi znamo što so botri - nejso samo lejvi, ka so tudi desnii. Da se tala vsi delajo skuper. Če je nagativna ocena DR, bi mogo biti naslednji korak preiskava policije....Zamenjava Cipota, odstopi županov pa tak ali tak...

per (nepreverjen)

Saj je bil računovodja na občini M S in valjda zna ge se skrivajo stvari in polek direktorske službe vodi par računovodskih servisov pa pod ženin plaščon se skriva ona trgovka vodja in svetovalka na računovodskon servisi citra Tešanovci 5

In reply to by Cezar (nepreverjen)

kuntakinte (nepreverjen)

... ka pa drvarnica? ... ajde sobočanci ... či mate ja.ca ... zahtejvlite od računskoga sodišča pa KPKja ... ka preverijo kak se je ignorejralo postopke ... pa pralo pejneze ...

In reply to by Cezar (nepreverjen)

puska.koruza (nepreverjen)

Šarec na vprašanje, kaj sam misli, pa je odgovoril: "Nimam kaj misliti. Bom videl, kaj se bo zgodilo, in temu primerno reagiral."
Toliko o intelektu in ovcah ki to volijo.

..... (nepreverjen)

Zgleda, da smo bili pred časom je pravo Cipot no te pa lejko iden pa oroupan banko pa da me zgrabijo jin poven ka san malo pred čason ka za ene 20 lejt tou več nede kaznijvo. Haloooooooooooooooooooo?

Klaus schwabb (nepreverjen)

Tu pri nas v zloveniji ogromno podjetij propada in to samo zaradi toga ker ni kontrol in država dovoljuje in ne sankcionira pohlepne lopove kateri so postavljeni od enih pohlepnih politikov... In zaradi toga ker vsak vsakoga sciti, bojo še dale kradli kot srake. Iz toga vidika je res škoda da nemamo več Titoja, ker tisti bi garant take pohlepne prasce takoj poslal na goli otok za dvajsti let!

direktorcki (nepreverjen)

Prepovedati, da so vsi direktorji javnih zavodov clani kaksne stranke ali njihovi sorodniki. Samo v Murski Soboti malo poglednite sto so direktorji teh zavodov. Najboljse direktorje, ki niso clani strank obcinska politika zaga in reze....

Cezar (nepreverjen)

če že pogledneš soboški mestni svet tan sedijo deca bivših svetnikov, tak kak če bi se tou erbalo, nej pa volilo...

In reply to by direktorcki (nepreverjen)

juliii (nepreverjen)

Kako ni oškodovanja? VSI, ki smo preplačali smeti smo oškodovani. Zmanjšali bi položnice ali vložili v tehnologijo za "smeti" ne pa zidali bedarije za zagotovitev zaposlitev in biznisa svojih nesposobnih sorodnikov in prijateljev.

A (nepreverjen)

To je tak kak če bi žena ugotovila ka maš ljubico, ti bi pa se zagovarjo, ka si njo nej mel nič menje rad in ka jo je nej nika koštalo, pa ka ti je v bistvu sploh nej bilo fajn ... :)

skoday (nepreverjen)

Obcina je odgovorna za Cerop, naj izracuna preven placane poloznice obcanon in naj jim nato povrne iz proracuna prevec placano!

eco27 (nepreverjen)

naj pojasnnjuje sodnikom. marš u pičku matrnu s tem tipom.

Keramichar (nepreverjen)

Ka do li cipotove ljubice pravle?

Komedija (nepreverjen)

Ta je dobra , nej je bilo osebnih koristi , taka je vse OK., ka te model je z Marsa spadno , tak pijtan samo.

Binbo (nepreverjen)

Cipot je delo in še dela v dobro družbe. Ne razmi narod ! Samo pejnezi letijo v njegov žep, nej družbeni !

VSI KRADEJO (nepreverjen)

Če bi tip imel kaj "obraza" bi že sam odstopil ampak NE on še pove, da si ni osebno nič okoristil, nič se ne bojte ka se mu kaj zgodi, preveč jih je tu štango držalo od županov pa nadale. BANDA PREKLETA.

realnooo (nepreverjen)

JAH SO PAC PEJNEZI OSTALI, KER NEJSO KUPILI RADIJO...SO PAC INVESTIRALI DRUGACE V SVOJO KORIST.
TAK KAK MENSANA KERO SO ZGRADILI V DRUZBENO KORIST:)
CE PA MALO POGLEDNES KDO VODI TE DRUSTVA, KDO SO NASTAVLENI SEFI PA HITRO PRIDES INDIREKTNO DO CIPOTA:)

CIPOT PA JE MAHER GLEDE RACUNOVODSTVA KER NAVSEZADNJE NJEGOVA BOLJSA POLOVICA MA V LASTI TAKSNO FIRMO:)

GE VAN TAK POVEN...PLACE TEH DIREKTOROV JAVNIH PODJETIJ, ZAVODOV, ZUPANOV IN DRUGIH VISJIH FUNKCIONARJEV SO VEC ALI MANJ OKVIRNO ZNANE.
KDA PA POGLEDNES NJOHOVA PREMOZENJA PA JE LOGICNO DA MORAJO OBIVATI NEKSNE BONUSE:) CEPRAV ONI PRAVIJO KA " KA SO TE BONUSE NJIHOVE ZENE ALI OZJA RODBINA NAJSLI NA CESTI" ...

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice