Slika je simbolična.
Mestna občina Murska Sobota prodaja poslovne prostore. Preverite, kakšni so pogoji.

Mestna občina Murska Sobota s pomočjo javnega zbiranja ponudb prodaja poslovne prostore v skupni površini 74,87 kvadratnega metra

Prodajajo se poslovni prostori na naslovu Trg zmage 5 v Murski Soboti, parcele številka 698/2 katastrski objekt Murska Sobota.

Na voljo so pisarne v tretji etaži stavbe:

  • P-3, površine 20,58 kvadrantnega metra,
  • P-4, površine 23,22 kvadratnega metra,
  • P-15, površine 4,36 kvadratnega metra,
  • P-16, površine 11,77 kvadratnega metra,
  • P-17, površine 7,93 kvadratnega metra,
  • P-18, površine 4,40 kvadratnega metra,
  • in P-19, površine 2,61 kvadratnega metra.

Vsi poslovni prostori se prodajajo skupaj kot celota. Izhodišča vrednost pa znaša 67.578 evrov, v ceno pa ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača prodajalec.

Kakšni so pogoji in do kdaj se je treba prijaviti? 

Soboška občina sporoča, da se na javno zbiranje ponudb lahko prijavijo gospodarski subjekti, ki opravljajo dejavnost na področju obvezne občinske gospodarske javne službe.

V odloku o občinskem prostorskem načrtu Metne občine Murska Sobota (SO 3) je predmetno zemljišče opredeljeno kot stavbno zemljišče, podrobnejša namenska raba prostora je opredeljena kot:

  • C-območja centralnih dejavnosti,
  • CU-osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanju.

Za zemljišče velja odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Murska Sobota in Register nepremičnine kulturne dediščine.

Omenjene nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake nepremičnin, ki so predmet prodaje.

Plačana varščina, ki jo mora ponudnik poravnati v višini deset odstotkov izhodiščne cene, se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30-ih dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Rok za oddajo ponudbe je do 20. septembra, do 13. ure

Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele po navadni pošti ali bodo osebno predložene v Glavno pisarno Mestne občine Murska Sobota, pritličje – vhod III Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Če se ponudba pošlje priporočeno prednostno po pošti, se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka za oddajo ponudbe.

Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje), 25. septembra, ob 10.00.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je izpolnjevanje pogojev in najvišja ponujena cena, zato bo v primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, komisija vse najugodnejše ponudnike pozvala, da v roku desetih delovnih dni oddajo nove pisne ponudbe. 

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Več podrobnosti o javnem zbiranju ponudb in kaj vse mora vsebovati ponudba, lahko zasledite na spletni strani Mestne občine Murska Sobota

Komentarji (2)

Dillinka (ni preverjeno)

Jeeeee eti ga Dillinka glij san ga prišo z delopusta. Biu san ga Turkey.....Antalya jeeeeee ka se ga delate. Hotel Titanic......jeeeeeee. Te place de ga kujpila občina Pušča ka de ga mejla tu za svoje uslužbenike ......delovne place. Jeeeeee tak ka ga znate.

Bnnnnn (ni preverjeno)

Sporočite nam ko bo prodajala plačljiva parkirišča pred zdravstvenim domom.

Starejše novice