V okviru projekta občini Turnišče in Dobrovnik načrtujeta izgradnjo 2,11 kilometra novih kolesarskih poti na že obstoječi kolesarski povezavi, ki skupno znaša 18,11 kilometra.

S tem želita občini omogočiti varne regionalne kolesarske povezave za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Urbana območja bosta povezali z njihovim zaledjem in tako spodbudili svoje prebivalce k dnevnim migracijam s kolesom. Poleg tega bosta dolgoročno zagotovili povezave z ostalimi središči regionalnega oziroma lokalnega pomena. 

S projektom želijo izboljšati obstoječo kolesarsko infrastrukturo, izboljšati varnost kolesarjev, povečati trajnostno mobilnost, povečati število dnevnih migracij s kolesom, izboljšati pogoje za bivanje, izboljšati kakovost zraka ter pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov.

Vložek občin skupaj nekaj manj kot 100 tisoč evrov

V primeru vzpostavitve varnih in urejenih povezav pričakujejo večji prehod na oblike trajnostne mobilnosti in zmanjševanja odvisnosti od prevoza z osebnim avtomobilom. S tem bi se posledično zmanjšali izpusti toplogrednih plinov, izboljšala kakovost zraka in tal ter znižala raven hrupa. Projekt hkrati zasleduje tudi cilje Celostne prometne strategije občine Lendava.

V okviru projekta želijo dograditi manjkajočo regionalno kolesarsko povezavo v skupni dolžini 2116 metrov z vložkom 381.067,46 evrov javnih sredstev, občini Dobrovnik in Turnišče pa bosta v projekt vložili skupno 95.962,20 evrov.

Investicija se bo izvedla v letih 2021 in 2022. Del izdelave projektne dokumentacije je sicer potekal že v letu 2019, ostali stroški pa bodo nastali v letih 2020, 2021 ter 2022.

Predvidena ureditev kolesarske poti v občini Turnišče

Kolesarska pot v dolžini okrog 603 metrov se izvede na desni strani smeri obstoječe ceste Turnišče – potok Ledava. Kolesarska pot se izvede v širini 2,5 metra za dvosmerni kolesarski promet.

Med robom asfalta obstoječe ceste in robom asfalta nove kolesarske poti se uredi zeleni pas v širini dveh metrov, na obeh straneh kolesarske poti pa se izvede bankina širine pol metra.

Uredili se bodo tudi prepusti zaradi odvajanja odvečnih padavinskih vod.

Predvidena ureditev kolesarske poti v občini Dobrovnik

Po rekonstrukciji ceste od potoka Ledava – most do Radmožanskega kanala se bo izvedla novogradnja kolesarskih pasov. Od mostu Radmožanskega kanala do naselja Dobrovnik se bo kolesarski pas izvedel na desni strani.

Kolesarska pasova se izvedeta širine 1,25 metra k rekonstruirani cesti, na obeh straneh se izvede bankina širine enega metra.

Odvodnjavanje ceste bo urejeno delno z razpršenim odvodnjavanjem in deloma se obstoječi jarki rekonstruirajo in speljejo v obstoječi melioracijski jarek.

Kronološki pregled izvedenih aktivnosti: 

  • Operacija ''Kolesarsko omrežje Turnišče – Dobrovnik – Lendava'' št. 3032-76/2021/4 je bila potrjena z odločitvijo o podpori št. 4-4/46/MZI/0 z dne 05.05.2021,
  • Objava javnega naročila male vrednosti na portalu javnih naročil 28.06.2021,
  • Sklenitev gradbene pogodbe z izbranim izvajalcem t.j. podjetje NOGRAD d.o.o., Petrova ulica 41, Hotiza, 9220 Lendava, dne 16.09.2021,
  • Začetek gradnje Turnišče 01.10.2021,
  • Zaključek gradnje Turnišče 29.10.2021 končna vrednost gradbenih del je bila 97.801,89 EUR,
  • Oddaja 1. zahtevka za povračilo sredstev 25.11.2021,
  • Prejem nepovratnih sredstev 22.12.2021,
  • Občina Dobrovnik bo gradbeni del izvedla v letu 2022.

Projekt se izvaja okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«. 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Starejše novice