Slika je simbolična.
Občina Turnišče daje v najem neprofitno stanovanje, objavljen je javni razpis.

Občina Turnišče je objavila javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Predmet razpisa je oddaja neprofitnega stanovanja v najem na območju občine.

V najem se daje stanovanje, ki leži v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Štefana Kovača 97 a v Turnišču v velikosti 48,23 kvadratnega metra.

Lastnik stanovanja je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, leto izgradnje pa je 1996.

Dostopa za invalide in gibalno ovirane osebe ni urejenega

Do stanovanja ni urejenega dostopa za invalide na vozičkih in gibalno ovirane osebe. Stanovanje se daje v najem brez stanovanjske opreme.

Stanovanje bo oddano v najem za nedoločen čas, prosto stanovanje pa bo upravičencu dodeljeno na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki bo izdelan na podlagi tega razpisa.

Stanovanje bo na razpolago predvidoma od 1. oktobra 2023

Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

Za povprečno veliko stanovanje v izmeri 48,23 kvadratnega metra znaša najemnina v mesecu juliju 2023, izračunana v skladu s sedaj veljavnimi predpisi za izračun neprofitne najemnine približno 183 evrov.

Najemodajalec lahko vsakih pet let preveri, ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja.

Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, določenim s stanovanjskim zakonom in s pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Stanovanje, ki je predmet razpisa, bo predvidoma prazno oziroma na razpolago v najem od 1. oktobra 2023 oziroma rok vselitve bo določil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, po tem, ko bo opravljena primopredaja stanovanja.

Kakšno so razpisni pogoji?

  • Državljanstvo Republike Slovenije,

  • stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja javnega stanovanjskega sklada ali neprofitne stanovanjske organizacije, v kateri je zaprosil za pridobitev neprofitnega stanovanja,

  • da je prosilec poslovno popolnoma sposobna oseba,

  • da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje, ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe,

  • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 odstotkov vrednosti primernega stanovanja,

  • da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah določenih v 9. členu pravilnika,

  • da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter v primeru dodelitve bivalne enote tudi iz obstoječega najemnega razmerja in morebitne stroške sodnega postopka.

Do kdaj je treba oddati vlogo?

Vloge sprejemajo na sedežu občine Turnišče ali po pošti s priporočeno pošiljko, do vključno 7. septembra 2023.

Več informacij si lahko ogledate na povezavi.

Starejše novice