Slabo leto nas loči od naslednjih lokalnih volitev, na katerih bomo znova izbirali župane in člane svetov. Povprašali smo, kateri župani si želijo še enega mandata.

Okvirni datumi za volitve v letu 2022 so že znani. Lokalne volitve so načrtovane za 20. november 2022, kar da trenutnim županom še nekaj prostora za izvršitev ciljev, ki so si jih zastavili. 

A nekateri župani imajo želje za svojo prihodnost že začrtane in tako so mnogi že potrdili, da se bo med kandidati za županski boj naslednje leto znašlo tudi njihovo ime. 

Kdo gre znova v županski boj?

Pomurje ima 27 občin in tako 27 županov, ki se jim naslednje leto zaključi mandat. Prav vse župane smo povprašali o morebitni kandidaturi na novih volitvah in o dosežkih, na katere so najbolj ponosni. 

Odgovorilo je enajst županov. Na odgovore županov občin Beltinci, Ljutomer, Radenci, Apače, Gornja Radgona, Križevci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Razkrižje, Kuzma, Šalovci, Kobilje, Dobrovnik, Velika Polana, Odranci, Veržej še čakamo. 

Za uredništvo je doslej svojo udeležbo na naslednjih županskih volitvah potrdila le dva župana

Glavač in Kacijan bosta zagotovo ponovno kandidirala

Župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač pravi, da bo zagotovo ponovno kandidiral. 

»Smo sredi postopkov vezanih na nekaj velikih projektov, ki presegajo občinski pomen,« pojasnjuje. 

To so:

 • Izgradnja večnamenske Športne, kulturne in kongresne dvorane v Moravskih Toplicah. Gradnja in opremljanje bo trajalo dve do tri leta. Smo v fazi pridobivanja soglasij in projektne gradbene dokumentacije.
 • Gradnja suhega zadrževalnika vode na Martjanskem potoku povezana z gradnjo vzhodne obvoznice Murske Sobote. Oba projekta imata vsaj regionalni pomen. Predvideni roki izgradnje so do leta 2025.
 • Pomurski vodovod in izgradnja manjkajoče infrastrukture tudi v naši občini do konca leta 2023.
 • Izvedba komasacije Martjanci Noršinci letu 2022 in2023.
 • Pridobitev koncesije na vrtini MT2 Rimska Čarda in postopki za začetek investicije.
 • Večje ali manjše investicije v komunalno javno infrastrukturo v posameznih naseljih naše občine.
 • Izvajanje obveznih javnih služb in skrb za področje vzgoje in izobraževanja, varstva starejših, štipendijska in druge oblike podpore in pomoči našim občanom.

Do konca mandata je še slabo leto:

 • Zaključujemo ciklus prenove in opremljanja naših treh osnovnih šol  Bogojina, Fokovci in Prosenjakovci. V Prosenjakovcih zaključek 25. maja 2022. Ves čas izvajamo večje ali manjše investicije v vrtcih, ki jih je šest. Letos prenova strehe vrtca v Bogojini.
 • Izgradnja cestne in komunalne infrastrukture. Most in križišče ter pločniki z javno razsvetljavo v Moravskih Toplicah. Pločniki in odvodnja meteorne vode Dolga ulica Moravske Toplice.
 • Pločniki, javna razsvetljava, odvodnjavanje ter preplastitev državne ceste v Sebeborcih. Javna razsvetljava v Selu, Andrejcih in drugih manjših odsekih po naseljih. Izgradnja ceste Bukovnica Bukovniško jezero. V tem obdobju smo zgradili nekaj mostov. Zadnji bo zgrajen na Ratkovskem potoku v Kančevcih v naslednjem letu. Zaključili smo komasacijo v Prosenjakovcih.
 • Uredili smo nekaj vodotokov, ki so povzročali poplave Tešanovci, Bogojina  in odseki na Ratkovskem potoku. V Mlajtincih smo  prenovili streho in prostore vaško gasilskega doma. Na območju celotne občine poteka izgradnja manjkajočega optičnega omrežja.
 • Prav tako posodabljamo elektro energetsko omrežje  po celi občini vzporedno z gradnjo druge komunalne infrastrukture. 

»Žal nas je tako kot cel svet v zadnjih dveh letih prizadela epidemija koronavirusa. Predvsem se to najbolj odraža pri društvenem in javnem življenju.

V občini deluje preko sedemdeset različnih društev, ki v zadnji dveh letih niso mogla izvajati svojih dejavnosti. Športna in turistična dejavnost je bila omejena. Gostinstvo je utrpelo velike izgube. Tudi v naši občini je v dveh letih umrlo kar nekaj ljudi za posledicami virusa. To pa je bila tudi glavna ovira v preteklem obdobju pri našem delovanju,« je še povedal Glavač.

Ponovno bo kandidiral tudi župan občine Cankova, Danilo Kacijan.

»Sem mnenja, da smo svoje delo v tem mandatu do sedaj opravili korektno in pošteno. Dokončati moramo projekte, ki smo si jih zastavili v dosedanjem 4-letnem mandatu in nadaljevati že delno pripravljene projekte za razvoj občine – izgradnja dvorane  (telovadnice) pri OŠ Cankova in izgradnja enega do dveh stanovanjskih blokov na Cankovi. Projekti za omenjena projekta so že v pripravi in se aktivno dela, da pride do dokončanja le – teh. Prav tako se v letu 2022 in 2023 mora dokončati optika za celotno območje občine Cankova.«

Kacijan pravi, da njegovo delo v tekočem mandatu lahko edino korektno ocenijo občani in občanke občine Cankova.

V svojem mandatu pa posebej izpostavlja naslednje dosežke:

 • izgradnja bio mase, 
 • podpis pogodbe za izgradnjo vodovodnega omrežja v Občini Cankova; izgradnja bo izvedena v letu 2022,
 • gradnja vrtca pri OŠ Cankova -  investicija bo končana do 01.09.2022  in finančno stabilizirali poslovanje občine,
 • precejšnja ureditev naselij;  Domajinci, Krašči, Korovci, Cankova, Topolovci, Skakovci in še v letu 2022 naselij Gornji Črnci in Gerlinci.

Markoja bo upoštevala željo ljudi

Županja občine Črenšovci Vera Markoja pravi, da je do končne odločitve še dovolj časa:

»Čeprav smo stopili v zadnje leto mandata, je do končne odločitve o kandidaturi še dovolj časa. Ob uresničevanju strategije razvoja občine bi si želela, da skupaj realiziramo naloge, načrtovane projekte in cilje, ki smo si jih zastavili tudi za prihodnje obdobje. V ta namen pripravljamo dokumentacijo za projekte, da bomo pripravljeni na razpise za črpanje evropskih sredstev v naslednjem programskem obdobju.«

»Ljudje opazijo in spoznajo, če si zadosti dober za to funkcijo ali ne. Njihovo željo, da nadaljujem to pot ali tudi ne, bom upoštevala in se nato odločila,« je Markoja še odgovorila na vprašanje o tem, ali se bo na naslednjih županskih volitvah potegovala za še en mandat. 
 
Iztekajoči mandat je bil poln novih izzivov, s katerimi se je srečala in jih imela priložnost reševati in dokazati, da zmore, pravi, saj je to njen prvi mandat.

»Hkrati je bila to priložnost za pridobitev novih znanj in izkušenj, predvsem pa sem zadovoljna, da lahko delam in se trudim za dobrobit svojega kraja in naših ljudi,« dodaja.

Ob tem bi posebej izpostavila naslednje dosežke: številne investicije in projekti, med njimi reševanje okolja s posodobitvijo dveh čistilnih naprav, kolesarske steze, ureditev vaškega središča, športnih igrišč, kantine in druge.

Prvič v občini so izvedli participativni proračun, prevoze za starejše, otroški občinski svet, krvodajalske akcije, ponovne spodbude za kmetijstvo, spodbude za gradnjo, sprotne informacije občanom, sprehajalna pot ob Muri in druge.

Dober pokazatelj za to je, da se število prebivalcev v občini po večletnem zmanjševanju, od leta 2019 naprej spet povečuje.

Magyar: Odločitev bom sprejel, ko bo čas za to

Župan občine Lendava Janez Magyar pravi, da o še enem mandatu razmišlja, a bo odločitev sprejel, ko bo čas za to.
 
Svoj odgovor utemeljuje s tem, da bi želel nadaljevati odgovorno delo v dobro naših občank in občanov in nadaljevati že začete ključne projekte za našo občino.

Na vprašanje, kako ocenjuje iztekajoči mandat, Magyar pravi, da bo najboljša ocena bo od občank in občanov, njegova ocena pa bo temu podrejena.

Za večino županov vprašanja še preuranjena ...

Puconski župan o naslednjem mandantu še ni razmišljal.

Kar se tiče lokalnih volitev naslednje leto in tega, ali bo sedanji župan občine Puconci Ludvik Novak kandidiral za župana, zaenkrat še ni razmišljal, zato ne more napovedati, ali se bo potegoval še za en mandat.

Iztekajoči mandat ocenjuje kot zelo uspešen, saj je bilo izvedeno veliko investicij, še več pa je pripravljenih na izvedbo, posebej bi izpostavil izgradnjo vodovodnega omrežja po celotni občini, zaživitev obrtne cone v Puconcih, pridobitev državnih sredstev za izgradnjo prepotrebnega vrtca v Puconcih, rekonstrukcija regionalne ceste Gorica Brezovci s pločniki in javno razsvetljavo, v veliki meri so se sanirali plazovi na Goričkem delu občine, v pripravi je dokumentacija za izgradnjo Doma starejših v Puconcih in še marsikaj bi lahko naštel, kar je zaznamovalo mandat.

Cvetka Ficko: Za odločitev je še malo zgodaj

Županja občine Grad Cvetka Ficko pravi, da je o kandidaturi za naslednje volitve je še malo zgodaj za odločitev.

V občini smo bili vsa leta najbolj uspešni na posodobitvi cestne infrastrukture. Velika pridobitev je tudi obnova igrišča za rokomet, košarko in tekaško stezo pri Osnovni šoli Grad. S sredstvi, ki jih imamo predvidene za investicije skrbno načrtujemo enakomerni razvoj celoten občine.
 

Horvat: Odprtih je še nekaj velikih projektov

Župan občine Tišina Franc Horvat za Sobotainfo pravi, da se o kandidaturi še ni odločil in dodaja, da je o govoriti o tem še prezgodaj, predvsem, ker imajo še odprtih kar nekaj velikih projektov.

Ta mandat ocenjuje kot zelo uspešen, saj jim je uspela izvedba velikih infrastrukturnih projektov v občini Tišina.

»Prav tako pa smo pridobili EU sredstva iz Kohezije v okviru skupnega projekta Pomurskega vodovoda, kar kaže, da občine v Pomurju znamo in zmoremo sodelovati,« pravi Horvat.

Župan izpostavlja: 

 • Obnovo državne ceste R1-235, skozi vasi Tišino in Tropovce, ki je bila zaključena v l. 2019. V projektu je bila izvedena rekonstrukcija ceste z dograditvijo kolesarskih stez in pločnikov skozi obe naselji. Projekt je bil vreden slabih 3.3 mio€.
 • Pričetek obnove državne ceste R2-441 MS – Gederovci, skozi naselja Vanča vas, Rakovci in Gederovci. Tudi pri tem projektu se izvaja rekonstrukcija ceste z dograditvijo kolesarske steze in pločnikov skozi omenjena naselja. Po zaključku projekta bo urejena kolesarska povezava z R Avstrijo. Celotna investicija je vredna 9,5 mio€.
 • Nadgradnja vodovoda Sistema B, kjer se v občini Tišina predvideva zamenjava vodovodnega omrežja v vaseh: M. Črnci, Gradišče, delu Tropovec, delu Tišine, Petanjci, M. Petrovci, Sodišinci, Gederovci, delu Krajne, Rankovci, delu V. vasi in Romskem naselju V. vas – Borejci. V projektu se predvideva zamenjava in položitev 40 km vodovodnih cevi v občini Tišina. Projekt v občini Tišina je vreden slabih 5,00 milijonov evrov.

Šlihthuber: Vse je odvisno od razmer in zdravja

 Župan občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber pravi, da je še prezgodaj povedati ali se bo potegoval za še en mandat in da je vse odvisno od razmer in zdravstvenega stanja.

»Mandat 2018-2022 ocenjujem za zelo uspešnega, saj občina uresničuje enakomeren razvoj naših vasi in zagotavlja našim občankam in občanom dobre pogoje za življenje,« je še povedal. 

Orbanova prioritetna naloga je, da občani ostanejo zdravi

Župan občine Hodoš Ludvik Orban pravi, da imamo še skoraj leto dni do konca mandata, do tega trenutka bo še ogromno časa in obveznosti kot župana za dokončanje predvidenih projektov po planu, ki jih je predstavil ob kandidaturi.

Tudi odločitev za morebitno ponovno kandidaturo je še prezgodaj, je povedal.

»Borimo se proti epidemiji in naša prioritetna naloga je, da naše občanke in občani ostanejo zdravi, tisti, ki pa so bolni oziroma še morda bomo, pa da preživimo to kruto bolezen,« opominja.

Turniški župan se bo odločil poleti

Glede na čas do volitev menim, da je še preuranjeno govoriti ali odgovarjati na spodaj zastavljena vprašanja. Če pa lahko vseeno odgovorim se bom o tem ali bom kandidiral na naslednjih volitvah odločil poleti, za Sobotainfo pravi župan občine Turnišče Borut Horvat.
 
Župan izpostavlja:

 • Ureditev gospodarske cone,
 • Prizidava in rekonstrukcija večnamenskega objekta v vrtec – dodatni prostori ter kolesarske povezave med vasmi in s sosednjimi občinami (Renkovci – Turnišče, Renkovci do podjetja Paradajz, Gomilica- Gomilica romsko naselje, Turnišče- Dobrovnik), je pa še nekaj projektov ki jih trenutno izvajamo oziroma jih bomo izvajali v naslednjem letu.

Kaj pravi soboški župan?

»Do konca mandata je še eno leto, v katerem nas na Mestni občini Murska Sobota čaka še veliko dela. Ob koncu mandata bo čas za analizo opravljenega dela in čas za odločitev,« je za Sobotainfo povedal župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek na vprašanju o morebitni kandidaturi na prihodnjih županskih volitvah. 

Z gotovostjo ne bo kandidiral le ta župan

Župan občine Rogašovci Edvard Mihalič je za Sobotainfo povedal, da se na naslednjih županskih volitvah več ne bo potegoval za mandat, svoj odgovor pa je utemeljil s tem, da so štirje mandati dovolj.

Svoj iztekajoči mandat ocenjuje kot uspešnega, izpostavlja pa izgradnjo pločnikov in kolesarske steze v vaseh Nuskova, Rogašovci, Sv. Jurij, Večeslavci in pločnikov v Pertoči in Ropoči. Poleg tega pa še gradnjo Športnorekreacijskega centra Rogašovci in pričetek gradnje 2. faze vodovodnega omrežja v 12 občinah. 

Komentarji (10)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Ne tujci in (nepreverjen)

ne tuji priseljenci u politiki ... za narodno identiteto

p3p (nepreverjen)

Odlično, vsi župani so zadovoljni z narejenim, sam bi rajši bral odzive občanov kako so zadovoljni z župani in njihovimi koruptivnimi dejanji, kako poslujejo z našiim denarjem, vsi se bahajo kaj so naredili a pozabljajo, da je to naš denar in oni samo izvršujejo proračun, najbolj podle so čestitke, ko vaam za vaš denar čestitajo v svojem imenu to je pa višek nesramnosti.

DŠK (nepreverjen)

absolutno resnično, zaščiteni polarni medvedi

In reply to by p3p (nepreverjen)

Karl Marx (nepreverjen)

V Prekmurji je NUJNO zdužiti občine. Iz 12 občin mora NUJNO nastati ena velka občina z eno občinsko upravo , z enin občnskim svetom, z enim županom, z eno komunalo z enim sedežem. Vse te tisoče županov, direktorjev občinskih uprav, takjnic in občinskih svetnikov pa nagati delat !!! Združimo vse občine v enomsamo prekmursko občino . Nemre sakši primitivec pa sakši vaški petelin glumiti župana, s to prakso moramo prenehati in priti k pameti.

gugugaga (nepreverjen)

😱FB 👨‍⚕️🤮🐔🧠😅😂🤣

In reply to by Karl Marx (nepreverjen)

Samostojne vasi (nepreverjen)

brez drage uprave in dragih politikov ga kradejo za privat kapital

In reply to by Karl Marx (nepreverjen)

MARŠ ŽUPANI (nepreverjen)

Se vi debili županski zavedate, da delate z našimi pejnezi, ka nobenega ne slišim, ka je napravo to pa ono, ne kitite se z tujim perjem pokvarjenci. Mislim, ka je prišel čas ka bomo občani vas pijtali kama ste zmetali naše pejneze pa boste odgovarjali s svojim premoženjem, ne pa ka si vsi med županovanjem krepko izboljšate svoje finance. Spremljam enoga od prekmurskih županov, ki je svoje županovanje začno z cca 500.000,00 EUR dolga, kak bo to zgledalo na konci mandata, ker županska plača je javna in res ni težko izračunati koliko bo, če bo spadnolo z neba.
Sicer pa POD NUJNO OBČINE UKINITI ker to je razmetavanje NAŠEGA DENARJA za Prekmurje SOBOTA in LENDAVA in konec. Če je to lahko funkcioniralo pred leti ko ni bilo digitalne dobe in se je vse delalo ročno, zakaj ne bi sedaj ko je večinino dela možno opraviti preko računalnika, V TEH LUKNJAH PA JE IZ LETA V LETO VEČ ZAPOSLENIH, PIJTAM SE KA TEJ DELAJO ?

Ma delaju smrt (nepreverjen)

youtube.com/watch?v=2oPBzYKDEWA
youtube.com/watch?v=G4LeBzdXCHU

In reply to by MARŠ ŽUPANI (nepreverjen)

Xxxxx (nepreverjen)

Upan, ka polanski župan nede kandidirau.

Prepoved za politike (nepreverjen)

... pravljica da lahko kradejo

Starejše novice