Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost bo za potrebe delovanja in ureditev etnografskih hiš ustanovila posebno društvo.

Krovna organizacija pomurskih Madžarov je za urejanje etnografskih hiš namenila že zajeten kupček finančnih sredstev. Medtem ko je ureditev etnografske hiše v Domanjševcih že uspešno zaključena in nedavno dočakala tudi odprtje, so dela v etnografski hiši v Dolini pri Lendavi še vedno v teku.

V Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti so po dolgotrajnih pogovorih zdaj sklenili ustanoviti društvo, ki bo skrbelo za potrebe ureditev in zagotavljalo učinkovitejše delovanje etnografskih hiš. V preteklih letih so namreč na tem področju, z vidika finančnih sredstev zaznali pomanjkljivosti, pojasnjuje predsednik sveta PMSNS, Ferenc Horváth.

Novo društvo naj bi tako z novim letom poleg same ureditve skrbelo tudi za program in življenje v hišah. Sredstva za urejanje tovrstnih objektov so sicer predvidena tudi v proračunu organizacije za leto 2020.

Ciljajo na razpise, v prvem letu se bodo lotili financiranja

Odločitev konkretno za ustanovitev društva je menda bila sprejeta, saj je ta pravna oblika upravičena do največ razpisov.

V prvem letu želijo urediti financiranje društva, v katerem bi sprva bile zaposlene štiri osebe. Njihova naloga bi bila skrb za program v omenjenih hišah in priprava prijav na razpise za pridobitev finančnih sredstev, ki bi omogočala njihovo delovanje.

Predvidoma naj bi društvo z delom začelo že 1. januarja, a bo za to potrebno še soglasje občinskih samoupravnih narodnih skupnosti, ki bodo prav tako zavezane prispevkom k plačam zaposlenih v društvu.

S spleta

Komentarji (4)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
kepa (nepreverjen)

Načrtna ORBANIZACIJA Prekmurja

ffran

Napačno , načrt madžarizacije Prekmurja in ponovna priključitev k madžarski kroni.

In reply to by kepa (nepreverjen)

Panonija (nepreverjen)

NEKOGA BOLI RESNICA, IN TO TISTEGA, KI JE ZATAJIL SVOJO SLOVENSKO KRI, KI JO NOSI...PODLO.
PRED 15 LETI SO UGOTOVILI, DA 57% MADŽAROV NOSI SLOVENSKO KRI.

Glede na publikacijo Evropskega časopisa za človeško genetiko iz leta 2008 je bila haplogrupa Y-DNA Haplogroup R1a1a-M17 med 57% sodobnih madžarskih moških vzorcev, ki jih je gensko združila z njihovimi sosednjimi zahodnoslovanskimi sosedi, Čehi , Poljaki , in Slovaki Slovenci. [56] Druga študija o označevalcih Y-kromosomov je ugotovila, da so "sodobni Madžari in Székelys (podskupina Madžarov, ki živijo v deželi Székely v sodobni osrednji Romuniji), gensko sorodni in da imajo podobne sestavine, opisane za druge Evropejce, razen za prisotnostHaplogroup P (M173) v vzorcih Székely, ki lahko odraža srednjeazijsko povezavo iz časa madžarske selitve iz Urala v Evropo. [57]

In reply to by ffran

Panonija (nepreverjen)

NASILNA MADŽARIZACIJA IMEN KRAJEV VASI V.SAMI MADŽARSKI MED VOJNAMA POMADŽARILI CCA 5 MILJ MANJŠINSKEGA PREBIVALSTVA.

Celje, petek 9. novembra 1934. Leto XVI.

Nasilna madžarizacija manjšin.
(

Društvo za. maclžarizacijo imen je imelo te dni svoj občni zbor v Budimpešti.
Društvo obstoji že 12 let in
uelujo pod zaščito madžarske vlade.
Tako so sodišča obsodila celo vrsto Slovakov in Nemcov, ki so se uprli nasilni in s službenini tororjem iz siljeni spremembi imen. Podpredscdnik društva clr. Alojzij Kova kot predsednik madžarskcga statistične
ga urada mnogokrat napada sosedne države zaradi manjšin, zato je izzvala tem večjo pozornost njegova izja
va, da živi na Madžarskein 900.000
članov manjšinskih narodov. Že po
madžarjcnih državljanov z nemad
žarskimi imeni je še vedno 2,200.000.
To sta dva važna podatka.
Po soglasnem mnenju inadžarskih
avtoritet je bilo od 18. veka do sve
tovne vojne pomadžarjenih okcog
3,300.000 oscb. Potemtakem je na
Mažarskem ostalo od tega števila
2,200.000, na države Male antante pa
je pripadlo 1,100.000 duä. To pomeni,
da število Madžarov na ozeniiju, ki
jo po vojni pripadlo državam Male
arjtun.ti*. ni znašalo 3,'iCO.OOO du;
siužfcuji1
stafiMike, ampjik r..-fcaj ce>:
2 m:':
jona, kar odgova^ia po-latku
Ijudskih sleti.i, da živi v ir^va'i Ma
le ant.intc ; ."90.000 Mad.Virov. Ako
bi ;>e vsa ta madžarsk.i manjšina
protopila v večinske narod^, česar
nihv/i ne: želi, bi se Madžarorn ne
zgodj.la ni večja krivica nogo je
ona, ki so jo Madžari svojinj sosed
nim narodom prizadejali /. nasiluo
maiSarizacijo, pa bi še velno živolo
na Madžarskem 1 milijou narodnih
manjšin
Naj/animivejše je to, da predsod
riik Matii-tičnega urada Madžarsfce
priznava -\ tern govoru 000.000 držav
jjanov (.uje narodnosti, po mad/av
ski statMiki v/, I. 1920. znaša zadevni
poilatek le 833.470, iz 1. 1930 pa že
samo C587.207. Dr. Kovac obtožuje na
la iiačin službeno statistiko, da je
umctno znižala .število manjšin za
213.000 duš poleg onih 2,200.000 mad
žariziranih. Prvi državni Statistik
priznava odvzemanje 2% milijona
duš samo v živem pokolenju. Ta na
silna madžarizacija je dosegla vrhu
nec in na njo je treba opozoriti svc
tovno javnost. Madžarska s tem krši
doloebe mirovnih pogodb in izgublja
j moral no pravico, da govori o mad
i žarskih manjsinah v sosednih drža
vah. P

[ zakaj madžarizacija če so autohtoni madžari živeli ?]

Starejše novice