Se želite učiti tujih jezikov ali osvojiti osnove računalništva? V sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022 se lahko naučite tudi pravilne komunikacije na delovnem mestu.

Ljudska univerza Murska Sobota, kot vodja pomurskega konzorcija v katerem sodeluje z  Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnico Gornja Radgona, Ustanovo Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer ponuja na podlagi Javnega razpisa izvaja operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih  kompetenc 2018 do 2022  do oktobra 2022  brezplačne izobraževalne programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki so namenjeni predvsem zaposlenim ter iskalcem zaposlitve, prednostno tistim starejšim od 45 let, s končano manj kot 4 letno srednjo šolo.

Omogočajo vam učenje:
-    široke palete tujih jezikov,
-    različno zahtevnih vsebin računalništva,
-    komunikacije s sodelavci in strankami.

V programih lahko:
-    razvijate zdrav življenjski slog 
-    spoznavate ukrepe za energetsko učinkovito in trajnostno naravnano bivanje,
-    pridobivate znanje in model kako voditi svoje osebne finance,
-    odkrivate svojo kreativnost, ustvarjalnost in podjetnost.

Pomagajo vam pri pripravah na certificiranje vašega znanja: 
-    iz tujih jezikov, računalništva, ZUP, nacionalnih poklicnih kvalifikacij in drugo.

Operacija Pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc traja od  1. 9. 2018 do 31. 10. 2022. Skupno je načrtovano izvajanje 220 izobraževalnih oblik in vključitev 2.649 udeležencev. Do konca leta 2020 je v okviru projekta bilo izvedenih v Pomurju preko 100 izobraževalnih delavnic, v katerih je bilo vključeno že čez 1000 udeležencev.

Projekt  sofinancira 80% Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in  20%  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022«, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostna os:10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Starejše novice