V timu razvojne ambulante sodelujejo različni strokovnjaki in se svojimi znanji in veščinami dopolnjujejo pri celostni obravnavi otrok.

V tim razvojne ambulante so vključeni: pediater, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, psiholog, socialni delavec in diplomirana medicinska sestra. 

Njihova naloga je, da otroke, ki so napoteni v njihovo ambulanto, čim bolj ustrezno ocenijo – ocenijo njegovo trenutno stanje kot tudi dosedanje funkcioniranje v različnih okoljih (doma, v vrtcu, šoli …) in se na podlagi ugotovitev odločijo, kakšno terapijo oziroma prilagoditve otrok potrebuje.

Nato sledijo otrokovemu razvoju in po potrebi obravnavo ustrezno prilagajajo. Ob tem sodelujejo tudi s strokovnjaki izven njihovega tima, kot so strokovni delavci vrtcev, strokovnjaki drugih medicinskih subspecialnosti in drugi.

Naloge posameznih članov njihovega tima so različne in se med seboj dopolnjujejo:

  • Pediater: zbere anamnestične podatke o otroku in družini ter okolju, v katerem otrok biva, opravi telesni pregled otroka, oceni njegov razvojni status, nato načrtuje nadaljnjo obravnavo otroka znotraj razvojne ambulante. Njegova naloga je tudi sledenje in redno kontroliranje otrokovega stanja, skupaj z ostalimi člani tima in po potrebi s strokovnjaki izven tima načrtuje morebitne prilagoditve in zagotovitev dodatne strokovne pomoči otroku v vrtcu.
  • Psiholog: opravi klinično psihološko oceno (zgodnja prepoznava odstopanj, šibkosti oz. primanjkljajev v otrokovem razvoju in odkrivanje otrokovih močnih področij), nudi podporo otrokovi družini in svetuje glede ustreznih pristopov v vzgoji in vodenju otrok z odstopanji v razvoju.
  • Delovni terapevt: pomaga otroku, da se čim bolj samostojno vključi v vsakdanje življenje in uspešno izvaja aktivnosti, ki si jih sam želi ali pa se od njega pričakujejo – se sam obleče, umije, da pravilno drži pisalo, ustrezno predelava senzorne dražljaje. Vse to krepimo skozi igro, ki jo prilagodimo nivoju otrokovih sposobnosti (gibalnih, kognitivnih, emocionalnih, socialnih). 
  • Fizioterapevt: s specialnimi znanji iz področja nevrofizioterapije otrok obravnava odstopanja predvsem na področju gibalnega razvoja oz. grobe motorike. Spodbuja in educira tudi starše ali skrbnike, ki imajo skupaj s terapevtom ključno vlogo pri vzpostavljanju ustreznih gibalnih vzorcev.
  • Logoped: obravnava otroke z odstopanji na področju komunikacije, jezika in govora. Opravi diagnostiko in oceni, na katerih področjih govorno-jezikovnega razvoja ima otrok težave, nato nudi terapevtske pristope ter svetuje o načinih spodbujanja komunikacije v vsakdanjem okolju. Svetuje lahko tudi pri otrocih z motnjo veščine hranjenja in požiranja.
  • Socialni delavec: seznanja družino s storitvami, programi pomoči in pravicami, ki so namenjene dodatni pomoči pri skrbi za otroka s posebnimi potrebami. Nudi svetovanje in podporo pri reševanju ovir in konfliktov v psihosocialnem okolju, v katerem družina biva. Povezuje se z ustanovami, s katerimi sodelujemo (vrtci, šole, drugi zavodi, CSD) in izvaja terensko delo.
  • Diplomirana medicinska sestra: nudi informacije staršem glede procesa obravnav znotraj tima, obvešča in koordinira člane tima med seboj, opravi meritve otroka ob pediatričnem pregledu ter v sodelovanju s pediatrom nudi dodatno edukacijo staršem o ustreznem rokovanju z dojenčkom, kar pripomore k vzpostavljanju ustreznih gibalnih vzorcev pri otroku. 

Celostna obravnava v RA CZO se začne s prvim pregledom pri pediatru, nato se nadaljuje z razdelitvijo vlog med posameznimi člani tima.

Poteka torej z multidisciplinarnim pristopom, stopenjsko in zahteva čas, potrpežljivost, medsebojno sodelovanje in vztrajnost vseh, ki so v obravnavo vključeni. 

Starejše novice