Na zadnji seji mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota je svetnik opozoril občino na izvajanje projekta na območju Ciglenskih grab v Nemčavcih.

Že lansko leto je Mestna občina Murska Sobota začela z zasipavanjem območja Ciglenskih grab, saj želijo tam urediti rekreativni center.

Brez težav seveda ne gre, saj je inšpekcija zahtevala analizo zemljine. S tem se je celoten postopek urejanja zaustavil. 

Kaj pravijo na občini?

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na soboško občino, kjer so pojasnili, da aktivnosti vezane na ureditev in sanacijo območja Ciglenskih grab potekajo ves čas.

»Območje želimo revitalizirati ter skladno s projektom, na obravnavanem območju urediti privlačni naravni biotop s športno rekreacijsko in družabno vsebino,« pravijo na MOMS.

Izvajanje projekta občina načrtuje fazno skozi več let.

»Do sedaj smo že počistili grmičevje in pričeli z zasipavanjem terena, prav tako so bile izvedene analize tal na tem območju, kakor tudi pridobljena ocena kakovosti zemeljskih izkopov iz mestnih ulic,« še dodajo. 

Pridobitev dovoljenja

Občina je končala tudi postopek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za vnos zemeljskih izkopov na tem območju.

»Za izdajo tega smo si prizadevali več kot eno leto, za te namene pa je bilo porabljeno več kot 20.000 evrov,« izpostavijo.

Soboška občina je tako pridobila vsa okoljska poročila, soglasja in mnenja, zato v prihodnje predvidevajo pridobitev podrobnejše projektne dokumentacije za samo sanacijo brežin.

»Hkrati že zagotavljamo nekaj sredstev za zaščito roba območja z nasutjem, ki bo varovalo pred nedovoljenim in nenadzorovanim dovozom raznih zasipnih materialov s strani tretjih oseb.«

Nadaljevanje nasipavanja

Kot so za Sobotainfo še sporočili iz soboške občine lahko na podlagi pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja nadaljujejo z nasipavanjem mešane zemljine v Ciglenskih grabah vendar le iz prijavljenih gradbišč mestnega jedra.

To je trenutno iz Gregorčičeve in Slomškove ulice in v naprej prijavljeni količini.

»Dovoz zemljine z drugih gradbišč ali celo drugim investitorjem oziroma izvajalcem ni dovoljen, morebitni kršitelji pa bodo kaznovani v skladu s predpisi,« še pojasnijo na občini. 

Kaj se lahko gradi?

»Hkrati še dodajamo, da glede na sprejet prostorski akt spada to območje pod druge urejene zelene površine.

Tam je dopustna gradnja pomožnih energetskih in komunalnih infrastrukturnih objektov v pasu ob cesti, sanacija vodnih površin in dopolnilna zasaditev drevja in grmičevja,« izpostavljajo na občini.

Glede na prostorski akt torej gradnja drugih objektov ni dopustna. Prav tako je predpisana ureditev parcele in sicer je potrebno, da se del območja uredi v vodno površino, del pa se zasadi z drevjem in grmičevjem.
 

Vrednost investicije

»Vrednost celotnega projekta ureditve Ciglenskih grab je ocenjena na 250.000 evrov.

Dela se bodo izvajala v naslednjih letih, skladno z vsakokratnim proračunom,« še pravijo na Mestni občini Murska Sobota. 
 

Komentarji (1)

CG (ni preverjeno)

... in potem je svizec zavil čokolado...

Starejše novice