Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Mestna občina Murska Sobota je najavila razpise za leto 2023 na področju negospodarskih dejavnostih.

Tudi v tem letu so v soboški občini pripravljeni številni javni razpisi. Tokrat so na podlagi sprejetega odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 izdali razpise s področja negospodarskih dejavnosti

Od 7. aprila naprej so tako že odprti javni razpisi za mladinske projekte, izobraževanje, kulturne projekte in investicije ter športne programe. S 14. aprilom pa se odpre še javni razpis s področja socialnega in zdravstvenega varstva. 

V nadaljevanju smo predstavili posamezne razpise. 

Javni razpis za izbiro mladinskih projektov

Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na spodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje.

Predmet razpisa so projekti za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega in javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci, ki bodo v letu 2023 izvajali aktivnosti na področju mladine na območju Mestne občine Murska Sobota.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 7. aprilom 2023 in je odprt do vključno 8. maja 2023.

Javni razpis za področje podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju

Namen javnega razpisa je izbor projektov in programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju Mestne občine Murska Sobota izvedeni v letu 2023.

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov in projektov dopolnilnih in interesnih dejavnosti osnovne in glasbene šole iz Mestne občine Murska Sobota. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.

Na razpis se lahko prijavijo osnovne šole, glasbena šola in vrtec, katerih ustanoviteljica je v skladu z odloki o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota; drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota.

Razpis je odprt do vključno 8. maja 2023.

Javni razpis za izbiro kulturnih programov

Namen razpisa je finančno podpreti redno dejavnost oziroma program delovanja ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo ter delujejo v Mestni občini Murska Sobota.

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2023 na naslednjih področjih:

 • glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
 • gledališka in lutkovna dejavnost,
 • plesna dejavnost,
 • fotografska, filmska in video dejavnost,
 • likovna dejavnost,
 • literarna dejavnost,
 • večzvrstna dejavnost.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin, imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota, opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi in delujejo na področju kulture najmanj eno leto.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 7. aprilom 2023 in je odprt do vključno 8. maja 2023.

Javni razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture

Namen in cilj javnega razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v Mestni občini Murska Sobota. Sofinanciranje je namenjeno izboljšanju pogojev delovanja ljubiteljskih kulturnih društev.

Javni razpis je namenjen ljubiteljskim kulturnim društvom, ki imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota in so registrirana za opravljanje dejavnosti s področja kulture.

Razpis je odprt do vključno 8. maja 2023.

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa

Predmet razpisa se nanaša na zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih športnih programov in področij športa:

 • Športni programi: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših,
 • Razvojne dejavnosti v športu: usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, založništvo v športu, informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora športu),
 • Organiziranost v športu: organiziranost v športu, delovanje športnih društev in zvez,
 • Športne prireditve in promocija športa: športne prireditve in promocija športa, občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu.

Na razpis se lahko prijavijo športna društva in športne zveze, ki so registrirane in imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota; zavodi, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu; ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, zasebni športni delavci v Mestni občini Murska Sobota.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 7. aprilom 2023 in je odprt do vključno 3. maja 2023.

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva

Predmet razpisa so preventivni programi na področju socialnega varstva in zdravstvenega varstva.

Na razpis se bodo lahko prijavila društva in javni zavodi na področju zdravstva in socialnega varstva, ki izvajajo socialno in zdravstveno dejavnost.

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 14. aprilom 2023 in bo odprt do vključno 16. maja 2023.

Starejše novice