Z novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki jo je Državni zbor sprejel novembra lani, centri za socialno delo o podaljšanju letnih pravic od 1.12.2018, odločajo po uradni dolžnosti.

S prihajajočim šolskim in študijskim letom vsem upravičencem do državne štipendije letos prvič ne bo potrebno oddati vloge. 

"Če vam pravica do državne štipendije preneha 31. avgusta ali 30. septembra, bo CSD po uradni dolžnosti podaljšal pravico na podlagi pridobljenih podatkov. Če CSD ne bo pridobil podatka o ocenah ali podatka o bivanju, bo k odločbi priložil obvestilo, da lahko dijak oziroma študent zahteva izdajo dopolnilne odločbe, s katero mu bo ob predložitvi ustreznih dokazil dodatek priznan od dneva priznanja pravice do državne štipendije. Dopolnilna odločba bo izdana le na zahtevo dijaka ali študenta," so sporočili iz Centra za socialno delo Pomurje.

Prav tako ni potrebno oddati vloge za podaljšanje ostalih letnih pravic, kot so otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila. V kolikor imate priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo vaši otroci priznano pravico do državne štipendije, vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila, ni potrebno oddati. 

Za prejemnike letnih pravic še vedno obstaja dolžnost sporočanja naslednjih sprememb

- sprememba števila oseb ali upravičencev, 
- vključitev v vzgojno-izobraževalni zavod oziroma visokošolski zavod in izstop, 
- sprememba vrste periodičnega dohodka, 
- pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico. 

Kdaj je potrebno oddati vlogo?

Vlogo za uveljavljanje letnih pravic morajo oddati le tisti posamezniki, ki prvič uveljavljajo pravico. Vloga se odda na pristojni enoti CSD Pomurje, pravice iz javnih sredstev pa pripadajo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. 

Tako je vlogo potrebno oddati najkasneje do 31.8.2019, če želite, da vam bo pravica priznana s 1. septembrom. Izjema je pravica do subvencije malice in kosila. Če pravico uveljavljate med šolskih letom, vam le ta pripada z dnem vložitve vloge. 

Vloge za podaljšanje pa je potrebno oddati tudi za tako imenovane mesečne pravice, in sicer za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, za subvencijo najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila družinskemu pomočniku. Te je potrebno vložiti v mesecu izteka pravice. 

Starejše novice