Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF za Pomurje) je nevladna organizacija ustanovljena kot ustanova, z namenom spodbujanja vzpostavitve okvirjev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela in financiranja javno koristne nepridobitne dejavnosti ter razvoja in delovanja nevladnih organizacij na območju Pomurja.

Od leta 2008 naprej delujemo kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja s ciljem krepitve nevladnih organizacij v Pomurju. Smo prepoznavna podporna organizacija za nevladne organizacije (NVO) v Pomurski regiji, ne samo med nevladnimi organizacijami ampak tudi med drugimi sektorji in razvojnimi institucijami. Delujemo kot informacijski, povezovalni, podporno-razvojni, zagovorniški in čezsektorski center v Pomurski regiji, pri čemer delujemo na lokalni in regionalni ravni, po potrebi pa tudi na nacionalni ravni (npr. vključevanje v pripravo strateških dokumentov).

Eden izmed pomembnejših ciljev delovanja stičišča je vzpostavitev in izboljšanje pogojev za delovanje nevladnih organizacij.  V okviru Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja smo tako vzpostavili Regionalno mrežo nevladnih organizacij Pomurja, največjo in edino mrežo NVO v Pomurski regiji, ki združuje 470 nevladnih organizacij. Gre za neformalno odprto mrežo nevladnih organizacij, ki delujejo na območju Pomurske regije. Mreža ponuja odprt dostop do kontaktnih podatkov nevladnih organizacij za lažje sodelovanje med organizacijami, prav tako pa vsem vpisanim v mrežo, omogoča redno obveščanje o aktualnih informacijah preko e-novic. Mrežo smo vzpostavili z namenom povezovanja nevladnih organizacij v regiji in s ciljem, da postane nevladni sektor v regiji enakovreden partner pri razvoju. Mreža zastopa interese nevladnih organizacij v regiji v komunikaciji z drugimi deležniki na nivoju regije.

Delujemo kot zagovornik nevladnih organizacij v Pomurski regiji (in širše). Spodbujamo vključevanje nevladnih v različne procese odločanja na lokalni, regijski in tudi na nacionalni ravni. Tako imamo predstavnika v Razvojni kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, predstavnico NVO in podpredsednico v Razvojnem svetu pomurske regije, predstavnika NVO v Nacionalnem odboru za transnacionalne in medregionalne programe sodelovanja 2014-2020, predstavnika NVO v monitoring komiteju čezmejnega programa sodelovanja Slovenija – Madžarska, do leta 2019 pa smo imeli predstavnika v Svetu Vlade RS za razvoj prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. V letu 2017 je najvišji organ regije (Razvojni svet pomurske regije) LRF za Pomurje podelil regijski mandat/pooblastilo kot regionalni organizaciji za podporo delovanju NVO. Prav tako imamo z vsemi območnimi razvojnimi agencijami podpisane memorandume o sodelovanju in vključevanju NVO.  

Če smo v prvih letih delovanja več pozornosti namenjali sami vzpostavitvi, promociji in širitvi mreže, smo v zadnjih letih svoje delovanje razširili tudi na druge deležnike v smislu povezovanja ter čezsektorskega sodelovanja (npr. akcije z novinarji, korporativne prostovoljske akcije, Šola za župane, itd.). Daleč najuspešnejše je čezsektorsko partnerstvo, ki smo ga vzpostavili v okviru dobrodelne akcije #podarizvezek, kjer je stičišče prevzelo vlogo koordinatorja in skupaj v treh letih povezalo več kot 100 različnih deležnikov.

Hkrati smo v letih delovanja prispevali k usklajenemu delovanju nevladnih organizacij na lokalni in regionalni ravni, zagotavljali smo informacije  in podporne storitve za nevladne organizacije, krepili sodelovanje nevladnih organizacij v posvetovalnih procesih, ozaveščali javnost o pomenu in vlogi nevladnega sektorja ter z usposabljanjem in izobraževanjem zaposlenih in prostovoljcev krepili lastne kompetence. S strokovno pomočjo pri iskanju primernih virov, pripravi projektnih predlogov za pridobivanje finančnih sredstev, iskanju partnerjev, zagotavljanju ustreznih izobraževalnih programov za usposabljanje za samostojno izvajanje navedenih nalog, imajo nevladne organizacije v stičišču partnerja, ki jim pomaga pri njihovem delu in razvoju. Na področju zagovorništva smo nevladnim organizacijam nudili sistematično in strokovno podporo pri pripravi predlogov sprememb predpisov z namenom krepitve položaja na lokalni/regionalni ravni ter skrbeli za zastopanje stališč sektorja v dialogu z javnim sektorjem.

Pri svojem delu si prizadevamo, da so naše storitve, ki jih opravljamo za NVO kakovostne, zanesljive in profesionalne. To dosegamo s stalnim usposabljanjem zaposlenih. Gradimo na dvigovanju ravni splošnega, strokovnega in specializiranega znanja zaposlenih. Prizadevamo si razvijati human odnos do dela in ljudi. Gradimo dobre medsebojne odnose, saj so ti temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče uspešnost organizacije združevati z našim temeljnim poslanstvom. Učinkovito in zanesljivo se odzivamo na sodobne izzive in potrebe v širšem okolju, in na ta način prispevamo k družbenemu razvoju, rasti družbene blaginje, kakovosti življenja in socialni varnosti. Smo družinam prijazna organizacija.

Projektne aktivnosti se z mesecem septembrom zaenkrat zaključujejo. Ministrstvo za javno upravo je že razpisalo nov projekt za nadaljevanje aktivnosti regionalnih stičišč, na katerega se je Lokalna razvojna fundacija za Pomurje tudi prijavila. Rezultate javnega razpisa še čakamo, pri čemer upamo na pozitivno rešitev vloge, na podlagi česar bomo v prihodnje lahko nadaljevali in hkrati nadgradili aktivnosti organizacije, in sicer kot regionalno stičišče z brezplačnimi storitvami za nevladne organizacije in kot podporni mehanizem v procesu zagovorništva, ki aktivno prispeva  k napredku razvoja pomurskih NVO v smislu krepitve institucionalne usposobljenosti NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb, višanje števila zaposlenih, čezsektorsko povezovanje, sodelovanje za reševanje lokalnih potreb ter večanje vloge NVO pri izvajanju storitev, itd.

V prihajajočem programskem obdobju 2019 – 2023 bo fokus delovanja Lokalne razvojne fundacije za Pomurje skladen z namenom javnega razpisa, t.j. nadaljnja krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev: krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanje in vzpostavljanje partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice