Z novim kolesarskim odsekom do večje varnosti v prometu.

V okviru projekta, ki se je pričel v letu 2021 se je na novo zgradil kolesarski odsek v Občini Turnišče. Iz posnetka je vidno stanje pred pričetkom projekta in stanje po dokončanju kolesarskega odseka v Občini Turnišče. 

Na novo se je uredilo 603 metrov kolesarske poti na desni strani obstoječe ceste Turnišče - potok Ledava. Kolesarska pot se je izvedla v širini 2,5 metra za dvosmerni kolesarski promet.

Trajnostna mobilnost omogoča razvoj turizma

Z novozgrajenim odsekom se je povečala varnost za kolesarje v cestnem prometu, prav tako so pa kolesarske poti dober temelj za razvijanje turizma. Vedno več turistov se namreč omogoča za aktivno preživljanje dopusta, kolesarjenje pa je postalo pomemben del turistične ponudbe Pomurja.

Občini z varno regionalno kolesarsko povezavo želita zagotoviti trajnostno mobilnost. Zaledje bo dobilo povezavo z urbanimi območji in ta način se bo povečalo število dnevnih migracij s kolesom, izboljšali pogoji za bivanje ter izboljšala kakovost zraka. To bo imelo pozitiven vpliv na zdrav način življenja občanov.

Kronološki pregled izvedenih aktivnosti: 

•    Operacija »Kolesarsko omrežje Turnišče – Dobrovnik – Lendava« št. 3032-76/2021/4 je bila potrjena z odločitvijo o podpori št. 4-4/46/MZI/0 z dne 05.05.2021,
•    Objava javnega naročila male vrednosti na portalu javnih naročil 28.06.2021,
•    Sklenitev gradbene pogodbe z izbranim izvajalcem t.j. podjetje NOGRAD d.o.o., Petrova ulica 41, Hotiza, 9220 Lendava, dne 16.09.2021,
•    Začetek gradnje Turnišče 01.10.2021,
•    Zaključek gradnje Turnišče 29.10.2021 končna vrednost gradbenih del je bila 97.801,89 EUR,
•    Oddaja 1. zahtevka za povračilo sredstev 25.11.2021,
•    Prejem nepovratnih sredstev 22.12.2021,
•    Občina Dobrovnik bo gradbeni del izvedla v letu 2022.

Posnetek prikazuje novo zgrajen, 603 metrov dolg odsek kolesarske poti v Občini Turnišče.

Projekt se izvaja okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; četrta prednostna os ”Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, tematski cilj 4 “Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih”, Prednostna naložba 4.4. “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«. 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Starejše novice