Strateški svet pod vodstvom Ivana Simiča je na današnji tiskovni konferenci predstavil svoje delo.

Strateška svet pod vodstvom Ivana Simiča, davčnega strokovnjaka pomurskega rodu, je v treh delovnih skupinah, na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju obravnaval številne predloge.

Predloge bo sedaj preučilo ministrstvo za finance, po mnenju Simiča bi vsaj del njih lahko sprejeli že do konca leta, drugi bolj zahtevni pa bi lahko zaživeli s prvim aprilom naslednje leto. 

Simič je sicer na tiskovni konferenci poudaril, da so posebej pazili, da ukrepi ne bi pretirano bremenili državnega proračuna, ampak bi kvečjemu v državno blagajno steklo še več denarja. Največ zanimanja je na predstavitvi požel predlog uvedbe socialne kapice za zaposlene z bruto plačo nad 6000 evrov.

Davčno področje

1.    Uvedba enega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne prispevke.

2.    Uvedba enega REK-obrazca za vse vrste dohodkov ob istočasni izenačitvi obračunavanja akontacije dohodnine in socialnih prispevkov od plač, podjemnih in avtorskih pogodb. 

3.    Oddaja enega REK obrazca mesečno za vse vrste dohodkov. 

4.    Informativni mesečni obračun DDV.

5.    Skrajšanje roka, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala, iz 20 let na 15 let.

6.    Znižanje stopnje davka od dohodkov iz kapitala iz 27,50 % na 25,00 %.

7.    Oddajanje nepremičnin v najem – odprava uveljavljanja dejanskih stroškov, zvišanje normiranih odhodkov iz 15,00 % na 30,00 % in znižanje stopnje dohodnine iz 27,50 na 25,00 %.

8.    Izenačitev datuma plačila akontacije dohodnine in socialnih prispevkov pri samostojnih poklicih.

9.    Ukinitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pri prihodkih do 100.000,00 evrov in znižanje odstotka normiranih odhodkov.

10.    Zvišanje splošne dohodninske davčne olajšave s 3.500,00 na 4.000,00 evrov.

11.    Omejitev obračunavanja socialnih prispevkov za osebne prejemke nad bruto 6.000,00 evrov. 

12.    Sprememba pri načinu pokrivanje izgube v obračunu DDPO pravnih osebah (mikro in majhnih) in v davčnih obračunih pri tistih, ki opravljajo samostojno dejavnost (s. p. in ostali), tako da se izguba iz preteklih let lahko pokriva v celoti oziroma v višini davčne osnove.

13.    Takojšnja izdaja odločbe ob prijavah dividend in obresti iz tujine.

14.    Predlagamo ukinitev zmanjšanja davčne osnove za 1.000,00 evrov od obresti prejetih na denarne depozite pri bankah in hranilnica. 

15.    Poenostavitev pri obračunu potnih stroškov za prevoz na delo in z dela. 

16.    Na področju kriptovalut in dobičkov ustvarjenih s kriptovalutami predlagamo uvedbo 20,00 % davka (dohodnine) na ustvarjeni dobiček po FI-FO metodi.

17.    Obdavčitev izplačil iz družinskih skladov v tujini z 20,00 % davkom (dohodnino). 

18.    Uvedba novega šestega dohodninskega razreda z 10,00 % davčno stopnjo za dohodke oziroma davčno osnovo nad 1.000.000,00 evrov

19.    Zmanjšanje davka na motorna vozila (DMV), oziroma črtanje 6.aa člena veljavnega Zakona o davku na motorna vozila 

20.    Zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, in to z 0,5 % na 1,0 %.

21.    Zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni zavezanci (pravne osebe in tisti, ki opravljajo dejavnost) namenili za donacije, in to z 0,30 % + 0,20 % na 20 %.

22.    Čim prej uvesti en davek na promet nepremičnin, ki naj zamenja obstoječo obdavčitev nepremičnin s tremi davki oziroma nadomestili.

23.    Upokojencem omogočiti, da po upokojitvi, če to želijo, lahko še naprej delajo in lahko poleg plače, od katere se obračunavajo vsi davki in prispevki, prejemajo tudi celotno pokojnino. 

24.    V primeru spornih odločitev v fazi davčnih postopkov omejiti samostojnost finančnih inšpektorjev in del odločanja v davčnem postopku prenesti na direktorje finančnih uradov.

25.    Izvesti poenostavitev pri obračunavanju prispevkov delojemalca in delodajalca in to na ta način, da se ti prispevki združijo.


26.    Ko zaposleni izpolni zakonske pogoje za upokojitev mu avtomatsko preneha delovno razmerje in avtomatsko se upokoji, nato pa se lahko z delodajalcem sporazumno dogovorita za nadaljnje delo oziroma zaposlitev.

27.    Boljša dostopnost do zaposlenih v času uradnih ur.

28.    Premik datuma izplačila plač v državni upravi iz 5. v mesecu na 15. v mesecu.
 

Gospodarsko področje

1.    Avtomatizacija izpolnjevanja obrazcev v javni upravi

2.    Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru.

3.    Uvesti enkratno poročanje oziroma enkratno posredovanje podatkov državnim organom, ne pa da vsak organ zahteva svoje podatke (Furs, Ajpes, Statistični urad, Banka Slovenije, Spot, eDavki, eNaročanje, …..).

4.    Vse vloge naj državni uradniki rešijo takoj, ne pa da odgovorijo, da bodo rešili v tridesetih oziroma šestdesetih dneh in potem tudi rešijo zadnji dan ali pa celo zamudijo.

5.    Poenostavitev refundacije bolniških nadomestil.

6.    Delodajalcem omogočiti pridobivanje podatkov o zaposlenih pri prejšnjih delodajalcih ali da ZZZS na podlagi razpoložljivih podatkov pripravi izračun nadomestila za bolniško.

7.    Poenostavitve prezapletenih postopkov v delovanju podpornih agencij (na primer AVK, ARSO, …).

8.    Uvedba zlate vizumske sheme.

9.    Urediti in poenostaviti delo od doma.

10.    Skrajšanje in poenostavitev postopkov pridobivanja delovnih dovoljen za tujce

11.    Poenostavitve pri upokojitvi in odjavi – ZPIZ naj spremeni interna navodila.

12.    Ovire pri poslovanju s Fursom.

13.    Inšpektorat Republike Slovenije za delo naj na svoji spletni strani objavi svoja stališča in mnenja.

14.    Poenostavitev aktivnosti na točki eVEM.

15.    Nepotrebno poročanju Statističnemu uradu Republike Slovenije (Surs).

16.    Poenostavitve pri čezmejnem poslovanju in samodejni izpis obrazca A1
 

Okoljsko področje

1. Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, ki je bila sprejeta julija 2020, naj bi se pozitivno vplivalo na administrativne razbremenitve.


2. Cilje administrativne razbremenitve uresničuje tudi osnutek novega Gradbenega zakona (pojem manjše rekonstrukcije, začasni objekt so začasna skladišča, investitor lahko na lastno odgovornost začne gradnjo že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, odpravljajo se ovire pri legalizaciji objektov, za enostanovanjske stavbe legalno zgrajene pred 2018 se uvaja fikcija obstoja uporabnega dovoljenja, za druge pa enostavnejši postopek, ……)


3. V osnutku novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) so predlagane nekatere ključne spremembe, s katerimi se bodo odpravile administrativne ovire, ki bodo pospešile sprejemanje prostorskih aktov.


4. Legalizacijske določbe v osnutku Gradbenega zakona  so napisane tako, da bo dokazovanje obstoja stavbe in druge pogoje lažje dokazati.


5. Poenostavitev vročanja, saj se bo vročanje izvajalo preko sistema e-graditev in ne več dolgotrajno osebno vročanje.


6. Predlaga se rešitev, da posamezni mnenjedajalci pridobijo gradivo digitalno - objavljeno na enotnem portalu. Tako vsi mnenjedajalci odločajo o istem gradivu.


7. Predlaga se poenostavitev izdaje gradbenih dovoljenj. Osnutek gradbenega zakona naj bi vseboval rešitve, ki sledijo cilju poenostavitve , kjer je to mogoče.


8. Nujno je potrebno spoštovanje in upoštevanje zakonsko predpisanih rokov v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Naj se šteje, da je gradbeno dovoljenje izdano, če upravni organ v 60 dneh od popolne vloge, katere dopolnitev se lahko zahteva v roku 15 dni od prejema vloge, ne izda gradbenega dovoljenja.


9. Predlaga se pospešitev in poenostavitev postopkov pridobitve pravice graditi v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo in obnovo linijske komunalne infrastrukture. V osnutku gradbenega zakona bo to rešeno tako, da se kot popolna vloga šteje tudi taka, kjer investitor še nima vseh dokazil o pravici graditi. To lahko uredi v času postopka izdaje gradbenega dovoljenja.


10. Ureditev inšpekcijskega ukrepa odklopa legalnega objekta. To pomeni, da v primeru, ko je nelegalen objekt priključen na legalen objekt, se izključi le nelegalen objekt, ne pa tudi legalen objekt.


11. Vzpostavitev elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja, graditve in evidentiranja nepremičnin.
12. Manjka možnost spreminjanja prostorskih aktov po skrajšanem postopku.


13. Že leta prihaja do težav pri prevzemu komunalne odpadne embalaže s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo, nastajajo požarne in okoljevarstvene težave, uporabniki pa vse to neupravičeno plačujejo.


14. Ureditev sistema obratovalnega monitoringa odpadnih vod v skladu z zahtevami zaključkov BAT in prakso v drugih državah – priznavanje lastnega monitoringa.


15. Skrajšanje postopkov za pridobitev soglasij za gradnjo poslovnih objektov (zlasti ARSO).


16. Na področju izdajanja gradbenih dovoljenj nastajajo vedno večji zaostanki, saj nekateri postopki trajajo tudi po dve aleti in več.


17. Predlaga se podaljšanje roka za legalizacijo, ki sedaj znaša pet let, s čimer naj bi se razbremenile upravne enote.


18. Za destimuliranje nedovoljenih gradenj bi kazalo razmisliti o predlogu, da bi bila možnost priključitve na osnovno komunalno infrastrukturo (elektrika, voda), pogojevana z uporabnim dovoljenjem.


19. Razlastitve za občine naj bodo zakonsko urejene na enak način kot za državno infrastrukturo. 


20. Molk organa naj se veže na strinjanje z dokumentacijo, ki je bila podana v obravnavo.


21. Odpraviti dolgotrajno pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora pri spreminjanju OPN ali sprejemu OPPN, sa je na mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter mnenje Direkcije za vode čaka tudi po devet mesec.


22. OPN in OPPN naj se razbremenita vseh vsebin, ki jih pokriva področna zakonodaja nosilcev urejanja prostora. Če bi se zakonodaja ustrezno izvajala, potrebe po prepisovanju v prostorske akte ne bi bilo.


23. Predlaga se zoženje priobalnega pasu iz sedanjih 15 metrov na 5 metrov, saj je v preteklosti znašal 2 metra.


24. Predlaga se sprememba metodologije za izračun omrežnin. Sedaj je določeno, da je cena omrežnine odvisna od zmogljivosti priključka oziroma premera vodomera. Veliko jih ima vgrajene vodomere večjih velikosti zaradi zagotavljanja varnosti s hidranti.


25. Predlaga se pospešitev sprejemanja uredb o določitvi varstvenih pasov. Varovanje vodnih virov je prešlo iz lokalnega na državni nivo, a pristojno ministrstvo uredbe sprejema prepočasi, lokalni odloki pa zaradi tega  niso več operativni.


26. Omogočiti izrabo geotermalne vode v Pomurju – gre za prestrogo izvajanje zakonodaje na osnovi izračuna letnega emisijskega deleža toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, kljub temu, da uporabniki geotermalne energije v Pomurju dosegajo dosti nižje mejne vrednosti toplote.


27. Odpraviti je potrebno birokratske ovire pri gradnji malih HE, to pomeni odpraviti neustrezne kriterije za za pridobitev vodne pravice, posodobiti pravila in na ta način bo izkoriščeno več kot 50 % še vedno neizkoriščenega hidropotenciala Slovenije.


28. Predlaga se ukinitev poročanja o odpadkih na ARSO, kateremu se poroča enkrat letno.


29. Predlog za ukinitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrate manjšega tveganja, katerega pa ministrstvo ne podpira, saj ukinitev ne bi pomenila debirokratizacije ob ohranjeni zahtevi izdelave varnostne dokumentacije, kar je skladno z direktivo SEVESO.


30. Predlog poenostavitve postopkov za pridobitev okoljevarstvenih soglasij, okoljevarstvenih in gradbenih dovoljenj.

Komentarji (6)

Karl Marx (ni preverjeno)

Če bo ta davčna "reforma" sprejeta, bo to zadnji žebelj v krsto te države. Slovenija kot država ne bo već obstajala. Davčne razbremenitve najbogatejšim in kapitalu bodo prinesle že v prvem letu dve milijardi veliko luknjo v slovenski proračun. Prihodki bodo zato znašali le še osem miljard. Torej se lahko poslovimo od zastonj šolstva in zdravstva. Slovenijo bodo uničili. Postala bo razbita družba kjer se bodo ljudje do krvi tepli med sabo za drobtinice. Slovenija bo po Janševi davčni reformi dejansko postala preslikava iz filma Mad Max 1. Kriminalne tolpe v neusmiljenem boju za bencin in hrano. A to želite ? Le sedite doma in okopavajte svoje vrtičke in pustite Janši, da bo uničil prihodnost vaših otrok. Druga možnost pa je UPOR.

paco de paco (ni preverjeno)

tvoja mama se je dole na tovornjakarskem parkingi
odločila za upor
je stisnila rit
tak da sedaj romunski šoferi čutijo večji UPOR ko jo štepajo
za male pare
Jebi ga
saj te razumem
morate nekako preživeti

In reply to by Karl Marx (ni preverjeno)

nithdil (ni preverjeno)

Tega Karl Marksa si pa res zjebal
s tem tvojim komentarjem

In reply to by paco de paco (ni preverjeno)

tanja flaškon (ni preverjeno)

To mora pa biti grozno
če imate dragi Karl Marx take razmere doma
Ja kakšna vzgoja pa je to
če je mama cele dneve in noči
Zdoma

Prekmurski mal… (ni preverjeno)

To je reforma za bogate in nič drugega.

čikapajo (ni preverjeno)

Stara zgodba se ponavlja. Vlada nateguje ljudi 100 na uro !!!!

Na eni strani pridobiš 20 EUR in te potem na drugi strani drapnejo za 50 EUR.

Ja, od česa pa bodo državni paraziti živeli ????????

Starejše novice