Vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave Mestne občine Murska Sobota je postal Srečko Đurov. Sobočanec, ki si je izkušnje nabirali kot svetovalec uprave Pošte Slovenije in v Zavodu PIP.

Župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek je z današnjim dnem na čelo občinske uprave, za največ šest mesecev,  imenoval vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave, so nam potrdili v Mestni občini Murska Sobota. To bo odslej vodil Srečko Đurov (skrajno levo na fotografiji), izkušen pravnik in menedžer, ki je zadnja leta služboval v Mariboru.

Brezplačno pravno svetovanje in Pošta

36-letni Srečko Đurov je izkušen pravnik ter idejni vodja Zavoda PIP, ki deluje v Mariboru in Murski Soboti ter občanom nudi brezplačno pravno pomoč. V preteklih letih je služboval tudi v Pošti Slovenije, kjer je bil svetovalec uprave. 

Neobremenjen z lokalno politiko

Župan Aleksander Jevšek se je z imenovanjem Đurova za v.d. direktorja občinske uprave držal obljube, da bo direktor mestne uprave človek neobremenjen z dogajanjem v mestnem svetu. Pred tem se je namreč kot najverjetnejši kandidat za direktorja občinske uprave omenjal svetnik SD ter nekdanji direktor Term 3000 Dušan Bencik.

Župan je razrešil dosedanjega direktorja mestne uprave Bojana Petrijana

Zakon o javnih uslužbencih namreč določa, da župan lahko od nastopa funkcije razreši direktorja občinske uprave, ne glede na razloge. Petrijanu je s prenehanjem položaja tudi prenehalo delovno razmerje, ima pa pravico do odpravnine v višini sorazmernega deleža ene povprečne mesečne bruto plače, kot jo je prejemal do prenehanja položaja.

Opecova bo funkcijo opravljala nepoklicno

Župan je po tehtnem premisleku in opravljenih razgovorih sprejel odločitev, da bo do nadaljnjega imel zgolj enega podžupana in ne dveh kot mu dovoljuje statut mestne občine. Za podžupanjo je imenoval mestno svetnico Jasmino Opec, ki bo pomagala županu pri njegovem delu ter opravljala posamezne naloge iz pristojnosti župana. Funkcijo podžupanje bo do nadaljnjega opravljala nepoklicno

S spleta

Komentarji (17)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
občinari (nepreverjen)

No toliko o tem koliko bo Opecova dobila kot "profesionalna" županja. E moji dragi poznavalci redno vas je Sandi zajebo

gost (nepreverjen)

P R A V I L N I K
o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Mestni občini Murska Sobota

5. člen

Za poklicno opravljanje funkcije pripada podžupanu plača glede na uvrstitev v plačni razred. Plačni razred določi podžupanu župan glede na obseg podžupanovih pooblastil. Če podžupan opravlja funkcijo poklicno, mu poleg osnovne plače pripadajo zakonsko določeni dodatki in drugi prejemki iz delovnega razmerja v skladu z veljavnimi predpisi.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred mestni svet.

Podžupanu ne pripada dodatno plačilo za udeležbo na sejah mestnega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.

kostanj (nepreverjen)

jah čakajte, najprej Opecova počrpa poslansko nadomestilo, kero znaša dosta več, kak plača poklicnega podžupana. Pa kda tisto doj prijde, te de gratala poklicna podžupanja. Poberan stave.

Gost (nepreverjen)

Kama bojo pa ostale not stisnili?

pap (nepreverjen)

občinari (193.95.206.102)@
ja opecova najprej mora počrpati poslansko nadomestilo pa te de profi-čišto logično

JanezH (nepreverjen)

Pričakovana poteza župana Jevška. Glede na to, da so se ljudje tako "gor vüžgale", ko se je govorilo, da bi naj ga.Opec bila profesionalna podžupanja bi bilo smisleno, da se ne bi zameril ljudem, da jo najprej imenuje za neprofesionalno županjo, s tem bi ona lahko še vedno prejemala poslansko nadomestilo saj ni v novem delovnem razmerju dokler ne bi počrpala celotnega nadomestila. Po tem bi jo zaposlil kot profesionalno podžupanjo, s tem bi dobila redno plačo, poleg tega pa ji bo tekla delovna doba. Ko se bo pa to zgodilo, se o tem ne bo več nič govorilo.

Čestitke Jevšku za to potezo. Prebrisana poteza, čeprav ga ne podpiram.

Če še dodam, višino podžupanske plače določa župan. Ni zakonske omejitve za višino profesionalne podžupanske plače, vendar pa zdrava pamet pravi, da ta ne more znašati več od županske plače. Torej največ 99% županske plače. Županska plača znaša približno 3500 evrov bruto, kar pomeni okrog 2000 evrov neto.

Gost (nepreverjen)

Oni mislijo zares.......tudi mi bi lahko na tak način privarčevali 250.000 €...

http://www.primorske.si/2014/11/19/Za-stranke-in-liste-v-Ankaranu-nic-o…

Stroški, namenjeni za financiranje političnih strank in list ter stroški sejnin, bi po običajni metodologiji izplačevanja bremenili vsakoletni proračun novonastale občine v višini preko 60.000 evrov. Ker se politične stranke in liste iz javnih virov v Ankaranu ne bodo napajale, izvoljeni svetniki v Ankaranu pa bodo tudi v prihodnje svoje delo opravljali častno in brez plačila, bodo v mandatu 2014-2018 skupno privarčevali okoli 250.000 evrov, navajajo v sporočilu za javnost.

gost (nepreverjen)

@janezH (93.103.207.224)
Zakon o lokalni samoupravi določa višino :) v svojem 100b. členu in sicer
»100.b člen

Če ta zakon ne določa drugače, se do sistemske ureditve plač in delovnih razmerij za občinske funkcionarje smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91 ter Uradni list RS, št. 2/91-I in 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96).

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.

Občine se razvrstijo v skupine po številu prebivalcev. V posamezni skupini občin se določijo naslednji količniki za najvišje vrednoteno funkcijo:

- v prvi skupini občin, ki imajo nad 100 000 prebivalcev 9,0

- v drugi skupini občin, ki imajo od 30 001 do 100 000 prebivalcev 8,5

- v tretji skupini občin, ki imajo od 15 001 do 30 000 prebivalcev 8,0

- v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001 do 15 000 prebivalcev 7,5

- v peti skupini občin, ki imajo od 5 001 do 10 000 prebivalcev 7,0

- v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001 do 5 000 prebivalcev 5,0

- v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000 prebivalcev 3,5

Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za opravljanje funkcije (funkcijski dodatek).

Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek) v Mestni občini Ljubljana je 90%, Mestni občini Maribor 75%, v občinah iz druge skupine 60%, v občinah iz tretje do sedme skupine 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Višina plače oziroma plačila za opravljanje funkcije podžupana in plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi z aktom občinskega sveta. Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije so lahko določena s količniki ali odstotki od plače župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Če opravlja funkcijo nepoklicno, pa mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana. Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.

Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.

Za zaposlene v občinski upravi in v službi ožjega dela občine (krajevni, vaški ali četrtni skupnosti), ki je pravna oseba in ima v skladu s statutom občine pravico zaposlovati delavce, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Za delovno mesto tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov upravnih enot, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave, določene z aktom občinskega sveta v skladu z 49.d členom zakona, je količnik za določitev osnovne plače tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6,4, tajnika občine do 5000 prebivalcev z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6,00, tajnika občine z višjo strokovno izobrazbo pa 5,3. Količnik za določitev osnovne plače tajnika občine s srednjo izobrazbo je 3,00.

Občinski svet s svojim aktom določi merila za določanje plač direktorjev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih, če z zakonom ni določeno drugače. Na podlagi meril določene osnovne plače direktorjev ne smejo presegati plače župana.

Merila za določanje plač direktorjev skupnih javnih podjetij, javnih skladov in agencij določi organ iz četrtega odstavka 61. člena tega zakona. Na podlagi meril določene plače ne smejo presegati najvišje plače župana občin ustanoviteljic.«;

gost (nepreverjen)

@janezH (93.103.207.224)
Zakon o lokalni samoupravi določa višino :) v svojem 100b. členu in sicer
»100.b člen

Če ta zakon ne določa drugače, se do sistemske ureditve plač in delovnih razmerij za občinske funkcionarje smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91 ter Uradni list RS, št. 2/91-I in 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96).

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.

Občine se razvrstijo v skupine po številu prebivalcev. V posamezni skupini občin se določijo naslednji količniki za najvišje vrednoteno funkcijo:

- v prvi skupini občin, ki imajo nad 100 000 prebivalcev 9,0

- v drugi skupini občin, ki imajo od 30 001 do 100 000 prebivalcev 8,5

- v tretji skupini občin, ki imajo od 15 001 do 30 000 prebivalcev 8,0

- v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001 do 15 000 prebivalcev 7,5

- v peti skupini občin, ki imajo od 5 001 do 10 000 prebivalcev 7,0

- v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001 do 5 000 prebivalcev 5,0

- v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000 prebivalcev 3,5

Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za opravljanje funkcije (funkcijski dodatek).

Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek) v Mestni občini Ljubljana je 90%, Mestni občini Maribor 75%, v občinah iz druge skupine 60%, v občinah iz tretje do sedme skupine 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Višina plače oziroma plačila za opravljanje funkcije podžupana in plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se določi z aktom občinskega sveta. Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije so lahko določena s količniki ali odstotki od plače župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Če opravlja funkcijo nepoklicno, pa mu pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana. Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.

Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.

Za zaposlene v občinski upravi in v službi ožjega dela občine (krajevni, vaški ali četrtni skupnosti), ki je pravna oseba in ima v skladu s statutom občine pravico zaposlovati delavce, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Za delovno mesto tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače načelnikov upravnih enot, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave, določene z aktom občinskega sveta v skladu z 49.d členom zakona, je količnik za določitev osnovne plače tajnika občine in predstojnika organa skupne občinske uprave z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6,4, tajnika občine do 5000 prebivalcev z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6,00, tajnika občine z višjo strokovno izobrazbo pa 5,3. Količnik za določitev osnovne plače tajnika občine s srednjo izobrazbo je 3,00.

Občinski svet s svojim aktom določi merila za določanje plač direktorjev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih, če z zakonom ni določeno drugače. Na podlagi meril določene osnovne plače direktorjev ne smejo presegati plače župana.

Merila za določanje plač direktorjev skupnih javnih podjetij, javnih skladov in agencij določi organ iz četrtega odstavka 61. člena tega zakona. Na podlagi meril določene plače ne smejo presegati najvišje plače župana občin ustanoviteljic.«;

pap (nepreverjen)

začalo se je povezovanje oz.se nadaljuje kadrovanje za naše
pridejo volitve se zamenja župan enim se zrihta prihodek ,kaj pa de za nas navadno rajo brezposelne ostalo ,nič samo pri koritu se menjajo in drugi napajajo ,nam pa ostane plačevanje davkov,upam ka si nedo dodatke nudili kot ravnatelj

srce me boli (nepreverjen)

srce me boli ka moren sake mejsec za tou gamad od plače date (mo kar direkten) 700 eur. Vupan ka te vsaj pametno zapravile moje pejneze. Pa vupan ka te se enkrat lidge začale zavedate ka na vaš račun živejo (pa ne glede na barvo ali pripadnost).

Paraziterstvo do amena. Nevem zakoj njin v zasebnon sektore ne grata?

copicar1

Na pomurcu so že zaklenoli pa zbrisali komentare na to temo.Očitno jih je dosta navdušenih nad tem ;-)

copicar1

;-)

- o

Lejko še idnouk volite Jevšeka .Te je isti kak Cerar stojijta oba v prevelkij batašaj

Vipko
petra1980

Čestitam za imenovanje direktorja, dober profil, pitanje pa je kak dolgo se bo lahko upiral interesom "zaslužnim" za izvolitev Jevšeka.

Batos (nepreverjen)

Odlična odločitev župana! "Mnoge lene nesposobne birokratske riti" prihaja Srečko, ki za vas pomeni vse prej kot srečo!

Gost (nepreverjen)

plačevanje zaslužnih iz volilne kampanje se je začelo. Pardon, povezovanje povezanih... temu pravi Jevšek. Povezujejo se pa za naš pejnez!!!

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice